Kon­kurs na naj­cie­kaw­szą dynię

4W listo­pa­dzie w gru­pie OP 5B odbył się kon­kurs na naj­cie­kaw­szą dynię. Wszyst­kie dynie przy­go­to­wa­ne przez dzie­ci oraz rodzi­ców były cie­ka­we, pięk­ne i pra­co­chłon­ne, dla­te­go trud­no było pod­jąć decy­zje.


Oto nastę­pu­ją­ce miej­sca:

1 miej­sce Domi­nik Plitt

2 miej­sce Tomasz Plich­ta

3 miej­sce Fran­ci­szek Strą­gow­ski

Pozo­sta­li uczest­ni­cy rów­nież zosta­li nagro­dze­ni. Otrzy­ma­ły wyróż­nie­nie oraz drob­ny upo­mi­nek.


Wstecz