Dro­dzy Rodzi­ce!

Infor­mu­je­my, że od dnia 11 maja 2020 r. oddzia­ły przed­szkol­ne przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzna­wia­ją funk­cjo­no­wa­nie. Obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy pra­cy, zgod­ne z wytycz­ny­mi Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­ster­stwa Zdro­wia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi zapew­nia­ją­cy­mi bez­pie­czeń­stwo. Dzie­ci będą przy­ję­te po wypeł­nie­niu przez Pań­stwa dekla­ra­cji, któ­rą wcze­śniej, co naj­mniej z jed­no­dnio­wym wyprze­dze­niem, nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie szko­ły w godz. 8.00 — 15.00 (w dni pra­cu­ją­ce). Decy­zja o zakwa­li­fi­ko­wa­niu dziec­ka do opie­ki przed­szkol­nej w okre­sie pan­de­mii COVID-19 zosta­nie prze­ka­za­na tele­fo­nicz­nie.

Dyrek­tor Szko­ły
Dariusz Romp­ca

Do pobra­nia: Czy­taj dalej

Zakoń­cze­nie roku 2019/2020 w SP nr 1

DSC_0107Koniec lek­cji, kla­só­wek i prac domowych–rok szkol­ny 2019/2020 zakoń­czo­ny, a przed nami dwa mie­sią­ce waka­cji. 25 czerw­ca nauczy­cie­le i dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go spo­tka­li się na uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go, któ­rą trans­mi­to­wa­no na żywo. Czy­taj dalej

Szkol­ny kon­kurs o Lechu Bąd­kow­skim

20200616_130740W mar­cu mie­li­śmy obcho­dzić Dzień Patro­na naszej szko­ły oraz Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów. Nie­ste­ty, na sku­tek zamknię­cia szkół uro­czy­sto­ści te się nie odby­ły. Nie uda­ło się  rów­nież prze­pro­wa­dzić fina­ło­we­go kon­kur­su wie­dzy dla 3‑osobowych dru­żyn z klas IVVI pt. „Poznaj nasze­go patro­na – Lecha Bąd­kow­skie­go”. Czy­taj dalej

Pod­su­mo­wa­nie pro­jek­tu „Poko­chać książ­kę”

5W roku szkol­nym 2019/2020 ucznio­wie biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w pro­jek­cie czy­tel­ni­czym „Poko­chać książ­kę”. Celem pro­jek­tu było wdra­ża­nie uczniów do obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą dzie­cię­cą i sło­wem pisa­nym, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych, pro­pa­go­wa­nie czy­tel­nic­twa wśród dzie­ci, zaopa­trze­nia biblio­te­ki w nowe tytu­ły książ­ko­we a tak­że roz­wi­ja­nie kre­atyw­no­ści oraz kom­pe­ten­cji klu­czo­wych wśród uczniów. Czy­taj dalej

Jak bez­piecz­nie spę­dzić waka­cje?

7Dnia 24.06.2020 r. wycho­waw­cy klas pod­czas lek­cji onli­ne zapre­zen­to­wa­li uczniom pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną pt. „Bez­piecz­ne waka­cje” przy­po­mi­na­ją­cą o bez­piecz­nym zacho­wa­niu się pod­czas aktyw­ne­go spę­dza­nia waka­cji. Czy­taj dalej

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

  1. W czwar­tek, 25 czerw­ca o godz. 11:00 odbę­dzie się zakoń­cze­nie rok szkol­ne­go onli­ne, link do wyda­rze­nia otrzy­ma­ją ucznio­wie za pośred­nic­twem i‑dziennika oraz plat­for­my G Suite.
  2. W pią­tek, 26 czerw­ca ucznio­wie lub ich rodzi­ce odbio­rą świa­dec­twa, nagro­dy, dyplo­my przy wej­ściach do budyn­ku szko­ły według har­mo­no­gra­mu(załącznik←kliknij i pobierz), z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa, czy­li zacho­wu­jąc dystans co naj­mniej 2 m odle­gło­ści mię­dzy oso­ba­mi lub nakła­da­jąc na twarz masecz­kę.
  3. W pią­tek nie będzie moż­li­wo­ści wej­ścia do budyn­ku  np. po rze­czy do szat­ni, książ­ki,  itp.

Liga Mate­ma­tycz­na im. Z. Matu­skie­go

Już po raz dzie­więt­na­sty Aka­de­mia Pomor­ska w Słup­sku wspól­nie z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Słup­sku zachę­ca­ła wszyst­kich uczniów szkół pod­sta­wo­wych i szkół ponad­pod­sta­wo­wych do udzia­łu w kolej­nej edy­cji Ligi Mate­ma­tycz­nej im. Zdzi­sła­wa Matu­skie­go, kon­kur­su dla wytrwa­łych, zdol­nych miło­śni­ków kró­lo­wej nauk – MATEMATYKI. Wie­lu uczniów naszej szko­ły przy­stą­pi­ło do rywa­li­za­cji. Czy­taj dalej

Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2020

kangurW związ­ku z zawie­sze­niem zajęć w szko­łach tego­rocz­ny Kan­gur Mate­ma­tycz­ny został prze­pro­wa­dza­ny zdal­nie w sfe­rze wir­tu­al­nej za pośred­nic­twem plat­for­my dzwonek.pl. Ze wzglę­du na wyjąt­ko­wy cha­rak­ter kon­kur­su w tym roku uczest­ni­cy mie­li 90 minut na roz­wią­zy­wa­nie zadań. Czy­taj dalej

Suk­ces Darii

Daria-Dampc-VI-a-II-miejsceZa nami kolej­na edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”. Orga­ni­zo­wa­ny kon­kurs miał uwraż­li­wić uczniów na zacho­wa­nie bez­pie­czeń­stwa pod­czas waka­cji oraz roz­bu­dzić aktyw­ność pla­stycz­ną.
Czy­taj dalej

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs EDI Pan­da 2020

W dniu 3 czerw­ca 2020 r. odbył się ogól­no­pol­ski kon­kurs PANDA z geo­gra­fii dla klas pią­tych i szó­stych. Z powo­du pan­de­mii kon­kurs odbył się onli­ne, co było nowo­ścią dla dzie­ci. Ucznio­wie z naszej szko­ły po raz dru­gi wzię­li udział w kon­kur­sie zachę­ce­ni i przy­go­to­wy­wa­ni (czę­ścio­wo zdal­nie) przez nauczy­cie­li geo­gra­fii — p. A. Bistroń i p. J. Siko­ra. Czy­taj dalej

Zmi­sio­wa­ne przed­szko­la­ki

mały-miś-logoNasza przy­go­da z „Małym Misiem w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” roz­po­czę­ła się we wrze­śniu. Od tego cza­su, przed­szko­la­ki z pomo­cą nauczy­cie­li oraz rodzi­ców mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w wie­lu cie­ka­wych akcjach. Czy­taj dalej

Rod­nô mòwa” onli­ne

2Oli­wier Socha z gru­py przed­szkol­nej 0P4B oraz Woj­ciech Gajow­ski z kla­sy 4B w minio­nym tygo­dniu repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę w fina­le kon­kur­su “Rod­nô mòwa” w Chmiel­nie. Czy­taj dalej

Logo­pe­dycz­ne pacyn­ki

101869110_772991216791460_2157871863000448095_n09 czerw­ca 2020 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny pt. ”Pacyn­ka logo­pe­dycz­na”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni, fan­ta­zji i eks­pre­sji pla­stycz­nej, a tak­że roz­wi­nię­cie poję­cia pra­cy prze­strzen­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logo­pe­dycz­nej. Czy­taj dalej

Suk­ce­sy moż­na odno­sić rów­nież onli­ne

finalistkiDnia 26 maja 2020 r. odbył się inter­ne­to­wy kon­kurs pla­stycz­ny „Mama-naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu” orga­ni­zo­wa­ny przez PZPOW w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Sie 2020 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
21Dni 17Godzin 28Minut 57Sekund