Muzycz­na biblio­te­ka

SONY DSCUcznio­wie klas dru­gich Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wraz z wycho­waw­ca­mi bra­li udzia­łu w “Muzycz­nej Biblio­te­ce”- dzia­ła­niu w ramach pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa — Ludzie z pasją. Czy­taj dalej

Rok rze­ki Wisły”

SONY DSCMając w pamię­ci wyda­rze­nia zwią­za­ne z rokiem Wisły- kró­lo­wej pol­skich rzek, biblio­te­ka szkol­na ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać wraz z ucznia­mi „żywą” wysta­wę pt. „Rok rze­ki Wisły”. Wisła pły­nie przez wszyst­kie pol­skie ser­ca, jest sym­bo­lem naszej pol­sko­ści i toż­sa­mo­ści. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wysta­wą w dniach 09.04.2018–30.04.2018.

Troll  w biblio­te­ce-gra biblio­tecz­na

SONY DSCUcznio­wie kla­sy I b roz­po­czę­li  dnia 16.04.2018 r.  grę czy­tel­ni­czą pt. „Troll w bibliotece”na pod­sta­wie książ­ki pt. ”Zbaw­cy ksią­żek” autor­stwa Agniesz­ki Stelmaszyk.Przez kolej­ne dni tygo­dnia ucznio­wie pierw­szych kla­sy poszu­ki­wa­li „Tro­li­sko, co nisz­czy wszyst­ko”. Czy­taj dalej

Histo­ria komik­su

SONY DSCOd paź­dzier­ni­ka 2017 r do mar­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w nie­co­dzien­nych lek­cjach biblio­tecz­nych. Zapre­zen­to­wa­na mul­ti­me­dial­na pre­zen­ta­cja  o histo­rii komik­su wzbu­dzi­ła zain­te­re­so­wa­nie wśród słu­cha­czy, Czy­taj dalej

Kon­kurs Recy­ta­tor­ski Lite­ra­tu­ry Kaszub­skiej

SP konkurs Rm 4Dnia 28 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go prze­pro­wa­dzo­no eli­mi­na­cje szkol­ne XLVII Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Lite­ra­tu­ry Kaszub­skiej „Rod­nô Mòwa” .Komi­sja kon­kur­so­wa prze­słu­cha­ła uczest­ni­ków w  kate­go­riach wie­ko­wych. Usta­le­nia Komi­sji przed­sta­wia­ją się w spo­sób nastę­pu­ją­cy:

Czy­taj dalej

Kolej­ny suk­ces uczniów naszej szko­ły

piosenka14 kwiet­nia 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 10 w Rumi odbył się IV Woje­wódz­ki Kon­kurs Wokal­ny „Pio­sen­ka jest dobra na wszyst­ko”. Nasza szko­ła była repre­zen­to­wa­na przez dwo­je soli­stów i zespół. Czy­taj dalej

Awans naszych uczniów do fina­łu

davTro­je naszych repre­zen­tan­tów wzię­ło udział w eli­mi­na­cjach woje­wódz­kie­go kon­kur­su histo­rycz­ne­go „Mała Olim­pia­da Histo­rii Pol­ski”, któ­ry odbył się 19 mar­ca 2018 r. w SP nr 39  w Gdań­sku.. Do tur­nie­ju przy­stą­pi­ło 55 uczniów ze szkół pod­sta­wo­wych. Czy­taj dalej

Wspól­ne czy­ta­nie w roz­wo­ju dziec­ka

SONY DSCW dniu 26 mar­ca 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z panią mgr Ewą Budzi­szew­ską, psy­cho­lo­giem spo­łecz­nym, z Powia­to­we­go Zespo­łu Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no- Peda­go­gicz­nych w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Klik foto
Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
<< Paź 2018 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
241Dni 20Godzin 58Minut 38Sekund
Festiwal piosenki kaszubskiej