Weso­łe Nut­ki” też poma­ga­ją!

6Dzie­ci z gru­py OP4B rów­nież przy­łą­czy­ły się do AKCJI ZBIERAMY ZAKRĘTKI DLA Huber­ci­ka. Przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi z zaan­ga­żo­wa­niem włą­czy­ły się do akcji. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek

3Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie. Jest to świę­to wszyst­kich baj­ko­wych posta­ci i dobry moment, aby przy­po­mnieć sobie część z nich. Baj­ki towa­rzy­szą nam od naj­młod­szych lat, roz­we­se­la­ją i bawią, ale też prze­ka­zu­ją waż­ne praw­dy życio­we. Czy­taj dalej

Jesien­ne warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi uczniów

5W dniu 31.10.2019 r. wycho­waw­czy­ni Nata­lia Klas z pomo­cą  p. Rena­ty Lan­dow­skiej w gru­pie 0P4B zor­ga­ni­zo­wa­ła  warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla rodzi­ców i ich dzie­ci. Celem warsz­ta­tów było wyko­na­nie jesien­ne­go lam­pio­nu. Czy­taj dalej

 Sty­pen­dia mar­szał­ka dla naj­zdol­niej­szych

Jak co roku wśród ogrom­nej licz­by uczniów Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu wyty­po­wał naj­lep­szych, któ­rzy otrzy­mu­ją Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej- III edy­cja ”. Na rok 2018/2019 wyty­po­wa­no 400 sty­pen­dy­stów, z któ­rych 9 to ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Są to: Czy­taj dalej

” Zbie­ram-poma­gam”

1Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, aby włą­czy­li się do akcji zbie­ra­nia pla­sti­ko­wych nakrę­tek oraz bate­rii. W tym roku szkol­nym  zbie­ra­my dla Huber­ci­ka Doma­rus. Czy­taj dalej

Jesien­ne waria­cje

davDnia 17.10.2019 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­no-Pla­stycz­ny „Jesien­ne waria­cje”. Pomy­sło­daw­czy­nia­mi i orga­ni­za­tor­ka­mi były panie:  Wero­ni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan, Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa oraz Beti­na Kał­duń­ska. Czy­taj dalej

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej w SP nr 1

SONY DSCDzień Edu­ka­cji Naro­do­wej upa­mięt­nia rocz­ni­cę powsta­nia w XVIII w. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Potocz­nie dzień ten zwa­ny jest Dniem Nauczy­cie­la. Uro­czy­ste obcho­dy świę­ta pol­skiej oświa­ty w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się 11 paź­dzier­ni­ka br. Czy­taj dalej

Weso­łe nut­ki” z wizy­tą na poczcie

2Gru­pa OP4B w dniu 22.10.2019 r.  wraz z panią Nata­lią i panią Rena­tą uda­ły się do Urzę­du Pocz­to­we­go w Luzi­nie w ramach obcho­dzo­ne­go ostat­nio “Dnia Pocz­ty Pol­skiej”. Celem wyciecz­ki było zapo­zna­nie z insty­tu­cją pocz­ty i pra­cą listo­no­sza. Czy­taj dalej

O Kaszu­bach opo­wie­ści kil­ka

1Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mie­li przy­jem­ność w mie­sią­cach wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku uczest­ni­czyć w pro­jek­cie kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­nym pt.” O Kaszu­bach Opo­wie­ści Kil­ka- Mło­dy Festi­wal Fol­ko­wy”, orga­ni­zo­wa­nym przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia

dav4 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w IX Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5862 szkół z 33 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie autor­skie

4Ucznio­wie klas 2 i 3 wraz z wycho­waw­ca­mi mie­li ogrom­ną przy­jem­ność uczest­ni­czyć w spo­tka­niu autor­skim z panią dok­tor Elż­bie­tą Zubrzyc­ką-zało­ży­ciel­ką Gdań­skie­go Wydaw­nic­twa Psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz autor­ką 30 ksią­żek dla dzie­ci i 6 ksią­żek dla doro­słych. Czy­taj dalej

Lek­tu­ra na wie­sza­ku

4Ucznio­wie kla­sy 4b pra­co­wa­li na lek­cjach języ­ka pol­skie­go z panią Wero­ni­ką Pobłoc­ką w bar­dzo inno­wa­cyj­ny spo­sób. Po cyklu lek­cji poświę­co­ne­mu zbio­ro­wi opo­wia­dań pt. „Miko­ła­jek” zaję­li się two­rze­niem „lek­tu­ry na wie­sza­ku”. Czy­taj dalej

Podzię­ko­wa­nia z oka­zji DEN

cofTydzień przed 14 paź­dzier­ni­ka Samo­rząd Uczniow­ski z opie­ku­na­mi przy­go­to­wał akcje podzię­ko­wa­nia swo­im peda­go­gom, dyrek­cji oraz całej obsłu­dze szko­ły. Czy­taj dalej

Mały Miś w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry

mały-miś-logoWe wrze­śniu oddzia­ły przed­szkol­ne przy SP nr 1 w Luzi­nie zaczę­ły swo­ją przy­go­dę z „Małym Misiem w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry”. Jest to nowy, inno­wa­cyj­ny pro­jekt, któ­ry zachę­ca nas do czy­ta­nia. Czy­taj dalej

Festiwal folkowy-kliknij
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Sty 2020 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
153Dni 20Godzin 12Minut 56Sekund