English is fun

1W dniach 24 i 26 kwiet­nia 2018 r. odbył się etap szkol­ny kon­kur­su języ­ka angiel­skie­go „English is fun”. Cie­szył się on dużym zain­te­re­so­wa­niem. Następ­nie 28 maja 2018 r. miał miej­sce etap gmin­ny kon­kur­su w Kębło­wie. Ucznio­wie i  uczen­ni­ce, któ­re zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do tego eta­pu, zaję­li nastę­pu­ją­ce miej­sca w swo­ich kate­go­riach: Czy­taj dalej

Maciej lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su lite­rac­kie­go

1Maciej Kel­ler z kl. IIIC Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie nie­jed­no­krot­nie udo­wod­nił już, że pisa­nie opo­wia­dań jest jego pasją, a do tego osią­ga w tej dzie­dzi­nie ogrom­ne suk­ce­sy. Naj­pierw wygry­wał kon­kur­sy na „wła­snym podwór­ku”, następ­nie w obrę­bie gmi­ny, póź­niej woje­wódz­kie, a dalej zawo­jo­wał kon­kur­sy ogól­no­pol­skie. Czy­taj dalej

Dzień Stra­ża­ka

SONY DSCDnia 14 maja 2018 roku dzie­ci z klas 0 – II uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu ze stra­ża­ka­mi. Wice­dy­rek­tor szko­ły pani Bar­ba­ra Pobłoc­ka przy­wi­ta­ła przy­by­łych stra­ża­ków i podzię­ko­wa­ła im za ich trud i poświę­ce­nie. Następ­nie przed­szko­la­ki z grup OP6A i OP6E pod opie­ką wycho­waw­czyń Mag­da­le­ny Richert, Syl­wii Wil­la i Aga­ty Miku­ła przed­sta­wi­ły pro­gram arty­stycz­ny. Czy­taj dalej

Wio­sna w błę­kit­nej sukien­ce”

1Dnia 26.04.2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się kon­kurs recy­ta­tor­ski „Wio­sna w błę­kit­nej sukien­ce”, w któ­rym udział wzię­ło 9 uczniów z klas I – II. Celem kon­kur­su było prze­zwy­cię­że­nie lęku przed wystą­pie­nia­mi publicz­ny­mi, dosko­na­le­nie pamię­ci, nauka inter­pre­to­wa­nia utwo­rów oraz upo­wszech­nie­nie kul­tu­ry żywe­go sło­wa.
Czy­taj dalej

Kon­kurs pla­stycz­no — eko­lo­gicz­ny

18 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Ks. Jana Twar­dow­skie­go w Bar­ło­mi­nie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród uczest­ni­kom kon­kur­su pla­stycz­no-eko­lo­gicz­ne­go „Odno­wio­ne, tra­dy­cyj­ne sady przy­do­mo­we, pięk­nie kwit­ną i owo­ce rodzą bar­dzo zdro­we”. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ło czwo­ro lau­re­atów:
Czy­taj dalej

Świę­to Naro­do­we Trze­cie­go Maja

SONY DSCDnia 27 kwiet­nia 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odbył się  III Szkol­ny Prze­gląd Pie­śni Patrio­tycz­nej.  Zor­ga­ni­zo­wa­ny został w związ­ku z obcho­da­mi 227 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja.  Tego dnia wszy­scy ucznio­wie przy­szli do szko­ły w stro­jach galo­wych z przy­pię­ty­mi kokar­da­mi naro­do­wy­mi czy­li koty­lio­na­mi.
Czy­taj dalej

Wier­szow­nia — kra­ina dzi­kich zwie­rząt, rymu i wyobraź­ni

SONY DSCBiblio­te­ka szkol­na w dniach 10 i 11 kwiet­nia 2018 roku zmie­ni­ła się w Wier­szow­nię- kra­inę, rymu i wyobraź­ni oraz dzi­kich zwie­rząt z Afry­ki, do któ­rej przy­by­wa­li przed­szko­la­ki z grup zero­wych. Czy­taj dalej

Przy­go­da z Astrid”

SONY DSCDnia 24 kwiet­nia biblio­te­ka szkol­na Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki (23.04.2018) hap­pe­ning pt. „Przy­go­da z Astrid” w ramach akcji „Kwiet­nio­we Zaba­wy Książ­ko­we”, będą­cej ele­men­tem pro­jek­tu NPRCZ. Czy­taj dalej

Czy­ta­dło

SONY DSCDnia 12 i 13 kwiet­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, w ramach akcji czy­tel­ni­czej „Czy­ta­dło” ucznio­wie klas VI czy­ta­li młod­szym kole­gom z klas pierw­szych książ­kę pani Agniesz­ki Stel­ma­szyk pt. „Zbaw­cy ksią­żek”. Czy­taj dalej

Super Boha­ter”- Ludzie z pasją.

SONY DSCDnia 9.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z nie­zwy­kłym gościem, panem pod­in­spek­to­rem Edwar­dem Pło­mi­nem — dowód­cą Samo­dziel­ne­go Pod­od­dzia­łu Anty­ter­ro­ry­stycz­ne­go w Gdań­sku. Wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne przez biblio­te­kę szkol­ną w ramach dzia­łań pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Czy­taj dalej

 Luzino. Klik foto
Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Sie 2018 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
13Dni 14Godzin 16Minut 59Sekund

Sekretariat szkoły w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00-13.00

Zmień rozmiar
Kontrast