Zdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne

davZdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne to  nie tyl­ko wyzwa­nie dla dzie­ci ale tak­że dla logo­pe­dów. Logo­pe­dzi szkol­ni-pani Wero­ni­ka Engel­brecht i Karo­li­na Mach rów­nież sta­wia­ją czo­ła tej trud­nej sytu­acji, by w jak naj­lep­szy spo­sób orga­ni­zo­wać zdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki” pod­czas zdal­ne­go naucza­nia

1Czas, kie­dy zamknię­te są pla­ców­ki oświa­to­we, to czas trud­ny, ale my pró­bu­je­my go wyko­rzy­stać naj­le­piej jak potra­fi­my! Dzie­ci z gru­py OP4B każ­de­go dnia otrzy­mu­ją list napi­sa­ny spe­cjal­nie do nich przez wycho­waw­cę p. Nata­lię Klas. Czy­taj dalej

Dzień kolo­ro­wej skar­pet­ki onli­ne w op 5b

321 mar­ca to nie tyl­ko począ­tek kalen­da­rzo­wej wio­sny, ale rów­nież… Świa­to­wy Dzień Osób z Zespo­łem Downa. Przy­ję­ło się, że tego dnia nosi­my kolo­ro­we skar­pet­ki. Mogą być w paski, w krop­ki, dłu­gie lub krót­kie, ale koniecz­nie nie do pary! Czy­taj dalej

XXIV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny

SONY DSCDnia 10.03.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się już XXIV raz Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań mate­ma­tycz­nych. Czy­taj dalej

Komu­ni­kat

W związ­ku z obec­ną sytu­acją zwią­za­ną z koro­na­wi­ru­sem i decy­zją Pre­mie­ra RP oraz Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej, zawie­szo­ne są zaję­cia w szko­le od dnia 12 mar­ca 2020 r. do 10 kwiet­nia 2020 r. włącz­nie.

Dyrek­tor szko­ły

Dariusz Romp­ca

Pil­ne!!!

Zgod­nie z decy­zją Rzą­du od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. (włącz­nie) zawie­szo­ne są zaję­cia w szko­łach i przed­szko­lach.

W dniach 12.03. i 13.03. funk­cjo­no­wać będzie w naszej szko­le świe­tli­ca, tyl­ko dla tych dzie­ci, któ­rych rodzi­ce nie są w sta­nie zapew­nić im natych­mia­sto­wej opie­ki. Pozo­sta­li ucznio­wie nie przy­cho­dzą do szko­ły.

Od 16.03. do 25.03 (włącz­nie) obiekt szkol­ny zosta­nie cał­ko­wi­cie zamknię­ty. Nie będzie moż­li­wo­ści wej­ścia dzie­ci na teren szko­ły. Infor­mu­ję jed­no­cze­śnie, że nauczy­cie­le przy­go­tu­ją dla uczniów zada­nia i ćwi­cze­nia, któ­re powin­ni zre­ali­zo­wać i wyko­nać w cza­sie poby­tu w domu. Infor­ma­cje na ten temat zosta­ną prze­sła­ne rodzi­com za pośred­nic­twem iDzien­ni­ka.

 

Dyrek­tor Szko­ły

Dariusz Romp­ca

Ter­min XVIII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spi­éwë” prze­nie­sio­ny

W związ­ku z obec­ną sytu­acją zwią­za­ną z zagro­że­niem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem oraz reko­men­da­cja­mi  Woje­wo­dy Pomor­skie­go i Pomor­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty doty­czą­cy­mi nie­orga­ni­zo­wa­nia wycie­czek szkol­nych, a tak­że nie­uczest­ni­cze­nia w impre­zach maso­wych, ple­ne­ro­wych i szkol­nych do chwi­li usta­nia zagro­że­nia, w uzgod­nie­niu z Wój­tem Gmi­ny Luzi­no prze­no­si­my ter­min XVIII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczë Spi­éwë” z dnia 20.03.2020 r.  na póź­niej­szy. O nowym ter­mi­nie poin­for­mu­je­my nie­zwłocz­nie po jego usta­le­niu.

Dyrek­tor Szko­ły

Dariusz Romp­ca

Wiel­ka­noc­ne warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi „Weso­łych Nutek”

1Nasze przed­szko­le bar­dzo ceni sobie współ­pra­cę z rodzi­ca­mi oraz ich zaan­ga­żo­wa­nie w pro­ces roz­wo­ju dziec­ka. Wśród rodzi­ców naj­więk­szym powo­dze­niem cie­szą się zaję­cia, w któ­rych mogą bez­po­śred­nio uczest­ni­czyć. Czy­taj dalej

Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka 2019/2020

1Dnia 28.02.2020 roku ucznio­wie klas pierw­szych, w dru­gim seme­strze nauki zosta­li zapro­sze­ni przez nauczy­cie­la-biblio­te­ka­rza na uro­czy­stą aka­de­mię z oka­zji „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”. Czy­taj dalej

Koło Przy­ja­ciół Biblio­te­ki

925.02.2020 r. ucznio­wie z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki SP nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odwie­dzi­li Gmin­ne Przed­szko­le Publicz­ne w Luzi­nie, w któ­rym zapre­zen­to­wa­li spek­takl teatral­ny pt. „Kró­lew­na Śnież­ka”. Czy­taj dalej

Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki

1W dniach od 25.02.–28.02.2020r. w Powia­to­wej Biblio­te­ce  w Wej­he­ro­wie odbył się IV Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „Trud­ne wier­szy­ki łamią­ce języ­ki”. Czy­taj dalej

Kon­kurs recy­ta­tor­ski w kl. I‑III

konkurs-recytatorski-I-IIIDnia 27.02.2020 roku w sali 224 o godz. 13.30 odbył się prze­słu­cha­nia uczniów w kate­go­rii klas I‑III, w celu wyło­nie­nia fina­li­stów, któ­rzy będą repre­zen­to­wać SP nr w Luzi­nie w gmin­nym eta­pie 37.Konkursu Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej. Czy­taj dalej

Kon­kurs recy­ta­tor­ski poezji pol­skiej

1Dnia 25.02.2020 roku o godzi­nie 13.30 w sali nr 207 odby­ły się eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej dla klas IV-VI.Uczniowie pre­zen­to­wa­li wie­le cie­ka­wych utwo­rów twór­ców pol­skich, naj­czę­ściej poja­wia­ły się wier­sze Julia­na Tuwi­ma  i Wisła­wy Szym­bor­skiej. Czy­taj dalej

Tłu­sty Czwar­tek  w gru­pie OP 5B

6W Tłu­sty Czwar­tek-tak jak każe tra­dy­cja, każ­dy w ten dzień powi­nien zjeść pącz­ka. Tak też było i w naszej gru­pie, ale i nie tyl­ko. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Wrz 2020 >>
pwścpsn
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
-19Dni -6Godzin -2Minut -11Sekund