Zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla zwie­rząt w schro­ni­sku

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka 2017 roku ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zakoń­czy­li zbiór­kę rze­czy dla zwie­rząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku w Dąbrów­ce. Efekt koń­co­wy był zaska­ku­ją­cy, gdyż dzie­ci zebra­ły ogrom­ną ilość kar­my, koców itp.
Czy­taj dalej

Ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie

SONY DSCDnia 29 wrze­śnia 2017 r. ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci w poczet spo­łecz­no­ści uczniow­skiej, ślu­bu­jąc na sztan­dar szko­ły. Uro­czy­stość mia­ła bar­dzo pod­nio­sły, a zara­zem rado­sny cha­rak­ter. W tym szcze­gól­nym dniu dzie­ciom towa­rzy­szy­li rodzi­ce, rodzeń­stwo, a tak­że bab­cie i dziad­ko­wie.
Czy­taj dalej

VII Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia

6Dnia 29 wrze­śnia 2017 roku już po raz trze­ci nasza szko­ła wzię­ła udział w Świa­to­wym Dniu  Tablicz­ki Mno­że­nia.Akcja była wiel­kim szkol­nym wyda­rze­niem. Poprze­dzi­ły ją przy­go­to­wa­nia, pod­czas któ­rych dzie­ci przy­po­mi­na­ły sobie tablicz­kę mno­że­nia w trak­cie zabaw: „Hasło dnia – odzew” i „Mate­ma­tycz­ne spa­ce­ry” oraz przy­go­to­wy­wa­ły potrzeb­ne mate­ria­ły i pla­ka­ty. Czy­taj dalej

Uczy­my się segre­go­wać odpa­dy

DSC_0113Dnia 26.09.2017r. ucznio­wie kla­sy IV i VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wzię­li udział w wyciecz­ce do EKO DOLINY — Zakła­du Uniesz­ko­dli­wia­nia Odpa­dów w Łęży­cach . Pro­jekt nosił nazwę „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” i doty­czył segre­ga­cji odpa­dów oraz dba­nia o śro­do­wi­sko, w któ­rym prze­by­wa­my.
Czy­taj dalej

Spo­tka­nie przed­szko­la­ków z poli­cjan­tem

20170926_083555Dnia 26.09.2017 dzie­ci 6- let­nie z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­ły udział w spo­tka­niu z poli­cjan­tem w związ­ku z kam­pa­nią MSWiA „Krę­ci mnie bez­pie­czeń­stwo”.
Czy­taj dalej

Bycie przed­szko­la­kiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kolej­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzo­no Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przy­świe­ca­ło mu hasło: “Zaba­wa, radość, edu­ka­cja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach inte­gra­cyj­nych i kon­kur­sach.
Czy­taj dalej

Demo­kra­tycz­ne wybo­ry

SONY DSCWrze­sień to nie tyl­ko mie­siąc roz­po­czy­na­ją­cy kolej­ny rok szkol­ny, ale tak­że mie­siąc wybo­rów do Rady Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Pierw­szy etap tego jak­że waż­ne­go wyda­rze­nia odbył się we wszyst­kich kla­sach, gdzie wycho­waw­cy wspól­nie z ucznia­mi wybra­li swo­ich przed­sta­wi­cie­li,
Czy­taj dalej

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopie­ro 4 wrze­śnia pol­scy ucznio­wie powró­ci­li w szkol­ne mury. Po dwóch mie­sią­cach waka­cji, któ­re będą  na pew­no koja­rzy­ły się z bar­dzo kapry­śną pogo­dą, uda­li się na mszę świę­tą do kościo­ła pw. św. Waw­rzyń­ca.
Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Lip 2020 >>
pwścpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
53Dni 23Godzin 55Minut 18Sekund