Zmi­sio­wa­ne przed­szko­la­ki

mały-miś-logoNasza przy­go­da z „Małym Misiem w Świe­cie Wiel­kiej Lite­ra­tu­ry” roz­po­czę­ła się we wrze­śniu. Od tego cza­su, przed­szko­la­ki z pomo­cą nauczy­cie­li oraz rodzi­ców mia­ły oka­zję uczest­ni­czyć w wie­lu cie­ka­wych akcjach. Czy­taj dalej

Rod­nô mòwa” onli­ne

2Oli­wier Socha z gru­py przed­szkol­nej 0P4B oraz Woj­ciech Gajow­ski z kla­sy 4B w minio­nym tygo­dniu repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę w fina­le kon­kur­su “Rod­nô mòwa” w Chmiel­nie. Czy­taj dalej

Logo­pe­dycz­ne pacyn­ki

101869110_772991216791460_2157871863000448095_n09 czerw­ca 2020 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny pt. ”Pacyn­ka logo­pe­dycz­na”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni, fan­ta­zji i eks­pre­sji pla­stycz­nej, a tak­że roz­wi­nię­cie poję­cia pra­cy prze­strzen­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logo­pe­dycz­nej. Czy­taj dalej

Suk­ce­sy moż­na odno­sić rów­nież onli­ne

finalistkiDnia 26 maja 2020 r. odbył się inter­ne­to­wy kon­kurs pla­stycz­ny „Mama-naj­waż­niej­sza oso­ba w życiu” orga­ni­zo­wa­ny przez PZPOW w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Jak zostać mistrzem tablicz­ki mno­że­nia?

3934792410345553039Na prze­ło­mie maja i czerw­ca mia­ły się odbyć w naszej szko­le Mistrzo­stwa Tablicz­ki Mno­że­nia z wyko­rzy­sta­niem kart Gra­bow­skie­go. Mie­li­śmy je orga­ni­zo­wać w szkol­nych salach i na kory­ta­rzach. Nie­ste­ty, sytu­acja pan­de­micz­na pokrzy­żo­wa­ła nam pla­ny. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki-mały­mi przed­się­bior­ca­mi!

FB_1Przed­się­bior­czość? Ależ oczy­wi­ście! Dzie­ci z gru­py OP4B to przed­szko­la­ki samo­dziel­ne w każ­dej dzie­dzi­nie, umie­ją­ce podej­mo­wać decy­zje, kre­atyw­ne i zdo­by­wa­ją­ce wie­dzę na temat racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia pie­niędz­mi, a Mały Miś pomógł dzie­ciom zdo­być te umie­jęt­no­ści :). Czy­taj dalej

Mamy dla Was nie­spo­dzian­kę!

https://www.youtube.com/watch?v=414nLDPNRXI

Dzień Dziec­ka to naj­pięk­niej­sze świę­to w roku! Życzy­my Wam sma­ko­ły­ków po obiad­ku, zwy­cięstw w Waszych ulu­bio­nych grach, wiel­kich i  wspa­nia­łych pre­zen­tów ! A przede wszyst­kim dużo zdro­wia, uśmie­chu na co dzień oraz speł­nie­nia naj­skryt­szych marzeń!!!

Dzień Dziec­ka — ina­czej

Dziś Wasze świę­to! Zwy­kle tego dnia wspól­nie bawi­li­śmy się poprzez udział w roz­gryw­kach spor­to­wych. Jedli­śmy watę cukro­wą i popcorn. Malo­wa­li­śmy buzię i ska­ka­li­śmy na dmu­chań­cach. Podzi­wia­li­śmy umie­jęt­no­ści naszych kole­gów i kole­ża­nek pod­czas kon­kur­su talen­tów. W tym roku będzie ina­czej, ale chce­my żeby było rów­nie wyjąt­ko­wo. Baw­cie się, graj­cie, tańcz­cie, śpie­waj­cie i raduj­cie się! Nie macie pomy­słu? Mamy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji. Wystar­czy, że wej­dzie­cie w link:

https://view.genial.ly/5ecb957304a9750dae2db920/presentation-dzien-dziecka

Czy­taj dalej

Życze­nia z oka­zji Dnia Dziec­ka  od Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie

Dro­dzy Rodzi­ce!

Infor­mu­je­my, że od dnia 25 maja 2020 r. uru­cha­mia­my dla uczniów edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej zaję­cia opiekuńczo–wychowawczych z ele­men­ta­mi zajęć dydak­tycz­nych oraz zaję­cia  rewa­li­da­cyj­ne, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­cze i wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka. Obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy pra­cy, zgod­ne z wytycz­ny­mi Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­ster­stwa Zdro­wia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi zapew­nia­ją­cy­mi bez­pie­czeń­stwo. Dzie­ci będą przy­ję­te po wypeł­nie­niu przez Pań­stwa dekla­ra­cji, któ­rą wcze­śniej, co naj­mniej z jed­no­dnio­wym wyprze­dze­niem, nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie szko­ły w godz. 8.00–15.00 (w dni pra­cu­ją­ce). Decy­zja o przy­ję­ciu dziec­ka na zaję­cia w okre­sie pan­de­mii COVID-19 zosta­nie prze­ka­za­na tele­fo­nicz­nie.

Dyrek­tor Szko­ły
Dariusz Romp­ca

Do pobra­nia: Czy­taj dalej

100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II

47Dnia 18 maja 2020 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca uro­dzin świę­te­go Jana Paw­ła II. Z tej oka­zji, ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej im Lecha Bąd­kow­skie­go nr 1 w Luzi­nie zapo­zna­li się z życiem, dzia­łal­no­ścią i war­to­ścia­mi, któ­re gło­sił świę­ty Jan Paweł II. Część dzie­ci aktyw­nie włą­czy­ła się w obcho­dy 100-lecia uro­dzin Ojca Świę­te­go wyko­nu­jąc róż­ne pra­ce w sze­ściu kate­go­riach:

Czy­taj dalej

4 maja to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Stra­ża­ka

1Dzień ten został poświę­co­ny stra­ża­kom w hoł­dzie za ich trud i nara­ża­nie życia. W podzię­ko­wa­niu za pomoc i ratu­nek, jaki nam ofia­ru­ją. Od wie­lu lat w tym cza­sie odwie­dza­my Ochot­ni­czą Straż Pożar­ną w Luzi­nie. Spo­tka­nia te zawsze uświa­da­mia­ły dzie­ciom, jak trud­na i odpo­wie­dzial­na jest pra­ca stra­ża­ka. W tym roku wszyst­ko odby­ło się ina­czej. Czy­taj dalej

Majo­we świę­ta, któ­re na dłu­go zapa­mię­ta­my

majMie­siąc maj co roku  roz­po­czy­na­my od naj­waż­niej­szych dla Pola­ka świąt. 1,2 i 3 maja są waż­ny­mi data­mi w histo­rii nasze­go kra­ju. W tym roku obcho­dzi­li­śmy je w szcze­gól­ny spo­sób. Niby osob­no, bo nie na szkol­nym holu w galo­wych stro­jach z koty­lio­nem na pier­si pod­czas wspól­ne­go odśpie­wa­nia hym­nu naro­do­we­go. Jed­nak i w tym trud­nym cza­sie zna­leź­li­śmy spo­sób, aby móc świę­to­wać razem. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Wrz 2020 >>
pwścpsn
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
-19Dni -5Godzin -38Minut -34Sekund