Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny

SONY DSCDnia 19.03.2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się kolej­ny już XXIII Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Czy­taj dalej

Dzień Dziec­ka

SONY DSCTra­dy­cyj­nie jak co roku, z oka­zji Dnia Dziec­ka w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie nauczy­cie­le oraz Rada Rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wa­li dla wszyst­kich uczniów nie­za­po­mnia­ny, weso­ły dzień pełen róż­no­rod­nych atrak­cji. Czy­taj dalej

Mistrzo­wie gmi­ny i wice­mi­strzo­wie powia­tu

SONY DSCDnia 07.05.2019r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się Gmin­ny Tur­niej Bez­pie­czeń­stwa w Ruchu Dro­go­wym. Nowy regu­la­min spra­wił, że będąc uczniem kla­sy szó­stej nie każ­dy mógł brać w nim udzia­łu tyl­ko rocz­nik 2007 i młod­si. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka klas V d i V e do Toru­nia

1Od kil­ku lat ucznio­wie naszej szko­ły w ramach lek­cji  w  tere­nie odwie­dza­ją  Toruń – jed­no z naj­pięk­niej­szych i naj­star­szych miast w Pol­sce.  W tym roku (22 maja) kla­sy  pią­te  rów­nież  poje­cha­ły, by wspól­nie z pania­mi prze­wod­nicz­ka­mi poznać dogłęb­niej gród Koper­ni­ka, a przy oka­zji waż­ną część histo­rii nasze­go kra­ju. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka IVe i IVf

530 maja 2019 r. ucznio­wie  klas IV b i IV e wzię­li udział w cało­dnio­wej wyciecz­ce na Kaszu­by. Głów­nym celem wyjaz­du było zapo­zna­nie się z naszym regio­nem oraz kształ­ce­nie sza­cun­ku do tra­dy­cji naro­do­wych, dorob­ku kul­tu­ro­we­go i sym­bo­li naro­do­wych. Czy­taj dalej

Lek­tu­ra na wie­sza­ku

4Ucznio­wie klas 4a,4c i 4e pra­co­wa­li na lek­cjach języ­ka pol­skie­go z panią Wero­ni­ką Pobłoc­ką w bar­dzo inno­wa­cyj­ny spo­sób. Po cyklu lek­cji poświę­co­ne­mu utwo­ro­wi pt. „Pino­kio” zaję­li się two­rze­niem „lek­tu­ry na wie­sza­ku”. Czy­taj dalej

Wybo­ry 89

davPierw­sze czę­ścio­wo wol­ne wybo­ry do Sej­mu oraz cał­ko­wi­cie wol­ne wybo­ry do Sena­tu po II woj­nie świa­to­wej odby­ły się w naszym kra­ju 4 czerw­ca 1989 roku. Czy­taj dalej

Wycho­wa­nie do war­to­ści

SONY DSCTydzień biblio­tek stał się też oka­zją do zapro­sze­nia klas IV na wyjąt­ko­we lek­cje biblio­tecz­ne, doty­czą­ce wycho­wa­nia do war­to­ści takich jak pięk­no, dobro, soli­dar­ność, sza­cu­nek, pokój. Czy­taj dalej

Świę­to Biblio­tek w SP nr 1

SONY DSCW dniach 8–15 maja w Szko­le Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie obcho­dzi­ła Tydzień Biblio­tek, pod­czas któ­re­go biblio­te­ka szkol­na pod­kre­śla­ła zna­cze­nie i radość z czy­ta­nia ksią­żek oraz swo­ją rolę w śro­do­wi­sku szko­ły. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie z pie­lę­gniar­ką w przed­szko­lu

8Dnia 29 maja dzie­ci gości­ły w przed­szko­lu panią pie­lę­gniar­kę. Spo­tka­nie było inte­re­su­ją­ce i bar­dzo poucza­ją­ce dla małych słu­cha­czy. Czy­taj dalej

Jak pięk­nie czy­tać?

2Pro­jekt edu­ka­cyj­ny uczniów kla­sy 4a roz­wi­ja­ją­cych zain­te­re­so­wa­nia z języ­ka pol­skie­go miał na celu roz­wi­nąć pasje czy­tel­ni­cze gru­py czwar­to­kla­si­stów i pole­gał na przy­go­to­wa­niu inter­pre­ta­cji gło­so­wej wybra­ne­go frag­men­tu książ­ki z serii „Magicz­ne drze­wo”. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces Macie­ja

5Wiel­kim suk­ce­sem dla Macie­ja Kel­ler z kla­sy 4c zakoń­czy­ła się tego­rocz­na edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Lite­rac­kiej Twór­czo­ści Dzie­ci i Mło­dzie­ży im. Wan­dy Cho­tom­skiej. Na kon­kurs  nade­sła­no aż 8695 zesta­wów wier­szy, opo­wia­dań i prób dra­ma­tycz­nych ze szkół z Pol­ski,  Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Nie­miec, Litwy i Ukra­iny. Czy­taj dalej

Co w tra­wie pisz­czy?

btyWio­sna to czas, kie­dy w przy­ro­dzie zacho­dzi wie­le cie­ka­wych i fascy­nu­ją­cych zja­wisk. Dostar­cza nam wie­le pomy­słów i sta­no­wi źró­dło inspi­ra­cji. Mając na uwa­dze ogrom­ny poten­cjał moż­li­wo­ści tkwią­ce w dzie­ciach z naszej szko­ły panie Wero­ni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan i Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa Czy­taj dalej

Wyciecz­ka do Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej

39 maja gru­py przed­szkol­ne SP nr 1 w Luzi­nie OP6B oraz Op6D wraz z wycho­waw­ca­mi  odwie­dzi­ły Wej­he­row­skie Cen­trum Kul­tu­ry, gdzie mia­ły przy­jem­ność obej­rzeć spek­takl pt. „Kra­ina Śpio­chów” w wyko­na­niu Bał­tyc­kie­go Teatru Dra­ma­tycz­ne­go. Czy­taj dalej

Klik foto
Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Sie 2019 >>
pwścpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
11Dni 14Godzin 22Minut 53Sekund

INFORMACJA

W okresie letnich wakacji sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 13.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.00 – klasy II – VI.

godz. 10.30  - klasy I.

Spotkania dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami grup odbędą się 2 września 2019 r. o godzinie 12.00. Informacja o przydziale do grupy oraz miejscu spotkania zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole (ul. Szkolna 13) 27 sierpnia br.
Zmień rozmiar
Kontrast