Spo­tka­nie autor­skie

20181128_103230Dnia 28 listo­pa­da w sie­dzi­bie filii Gdań­skiej Biblio­te­ki Woje­wódz­kiej uczen­ni­ce z klas V i VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod opie­ką nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, pani Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej mia­ły przy­jem­ność uczest­ni­czyć w spo­tka­niu autor­skim z panią Anną Czer­wiń­ską-Rydel autor­ką ksią­żek dla dzie­ci. Czy­taj dalej

Dzień Misia

SONY DSCDnia 29 listo­pa­da pod­czas Dnia Plu­szo­we­go Misia Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie orga­ni­zo­wa­ła akcje cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła”. Czy­taj dalej

Domo­we labo­ra­to­rium

1Dnia 27 listo­pa­da ucznio­wie kla­sy 2b oraz 1d wraz z wycho­waw­ca­mi Marią  Schra­der i Ali­cją Klin­kosz oraz nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem Kata­rzy­ną Wyskoc­ką, uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do Cen­trum Nauki „Eks­pe­ry­ment” w Gdy­ni. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty kuli­nar­ne

523 listo­pa­da 2018 roku w gru­pie OP6A oraz OP6C odby­ły się zaję­cia kuli­nar­ne. Na ten dzień zapro­szo­no do przed­szko­la kucha­rza. Wszy­scy wie­my, że warzy­wa są bar­dzo zdro­we, dla­te­go przed­szko­la­ki  pró­bo­wa­ły do swo­ich kolo­ro­we kana­pek dodać ich jak naj­wię­cej. Czy­taj dalej

Méster Bel­négò Czëta­niô”

Mester 2018 89Jak co roku, nasi ucznio­wie, wspie­ra­ni przez panią Ali­cję Klin­kosz, Żane­tę Szy­me­row­ską oraz pana Mie­czy­sła­wa Bistroń wzię­li udział w Gmin­nym Kon­kur­sie czy­ta­nia w języ­ku kaszub­skim „Méster Bel­négò Czëta­niô”. Kon­kurs odbył  się 7 listo­pa­da 2018 r. w Gmin­nej Biblio­te­ce im. L. Rop­pla w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Dzień Czy­ste­go Powie­trza

SONY DSC14 listo­pa­da 2018r. stał się w Luzi­nie Dniem Czy­ste­go Powie­trza. W związ­ku z reali­za­cją pro­jek­tu „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 zor­ga­ni­zo­wa­ła mani­fe­sta­cję eko­lo­gicz­ną. Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych!

W lip­cu 2018 r. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, we współ­pra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­po­wa­ła ówcze­snych szó­sto­kla­si­stów do otrzy­ma­nia wspar­cia w for­mie sty­pen­dium w ramach Pro­gra­mu wspie­ra­nia edu­ka­cji uzdol­nio­nych dzie­ci i mło­dzie­ży na rok szkol­ny 2018/2019 . Odbior­ca­mi wspar­cia są ucznio­wie wyka­zu­ją­cy się wyso­ki­mi wyni­ka­mi w nauce oraz osią­gnię­cia­mi w olim­pia­dach i kon­kur­sach przed­mio­to­wych. Czy­taj dalej

Wizy­ta w Mul­ti­ki­nie

7 i 9 listo­pa­da 2018 r. ucznio­wie klas II a, IId, I c i I d wraz z nauczy­cie­la­mi wybra­li się do Mul­ti­ki­na w Rumi na przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. “Brze­chwo­lan­dia”. Spek­takl w wyko­na­niu akto­rów Naro­do­we­go Teatru Edu­ka­cji z Wro­cła­wia był oka­zją do pozna­nia i przy­po­mnie­nia sobie zna­nych wier­szy Jana Brze­chwy, takich jak: “Leń”, “Skar­ży­py­ta”, “Samo­chwa­ła”, “Atra­ment”, “Glo­bus”, “Zna­ki prze­stan­ko­we”. Czy­taj dalej

Kolej­ne suk­ce­sy Macie­ja Kel­ler

Maciej Kel­ler —  uczeń IV c Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zdą­żył nas przy­zwy­cza­ić, że odno­si licz­ne suk­ce­sy. W tym roku, podob­nie jak w ubie­głym, zmie­rzył się z naj­zdol­niej­szy­mi mło­dy­mi lite­ra­ta­mi z całej Pol­ski i po raz dru­gi z rzę­du wywal­czył pió­rem tytuł lau­re­ata w XXII Ogól­no­pol­skim i XXXVI Woje­wódz­kim Prze­glą­dzie Dzie­cię­cej i Mło­dzie­żo­wej Twór­czo­ści Lite­rac­kiej. Czy­taj dalej

Obcho­dy Świę­ta Nie­pod­le­głości

SONY DSC11.11. jest Naro­do­wym Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści Polski.11.11. 1918 roku Pol­ska odzy­ska­ła wol­ność po 123 latach nie­wo­li. 11.11. 2018 roku obcho­dzi­li­śmy 100 rocz­ni­cę tego wiel­kie­go wyda­rze­nia. Już od wrze­śnia przy­go­to­wy­wa­li­śmy się do god­ne­go uczcze­nia Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie autor­skie

20181030_100536W dniach 17 i 30 paź­dzier­ni­ka 2018 roku biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mia­ła przy­jem­ność zor­ga­ni­zo­wać nie­zwy­kłe spo­tka­nia autor­skie z panią Kata­rzy­ną Kel­ler, felie­to­nist­ką, publi­cyst­ką z zakre­su edu­ka­cji, praw dzie­ci i rodzi­ny oraz pisar­ką, Czy­taj dalej

Luziń­skie Dzwo­necz­ki” zwie­dza­ją Kaszu­by

1Dnia 22 paź­dzier­ni­ka 2018 r.  dzie­ci nasze­go zespo­łu regio­nal­ne­go wybra­ły się na wyciecz­kę auto­ka­ro­wą do trzech zna­mien­nych miejsc na Kaszu­bach. Pierw­sze to Muzeum Kaszub­skie w Kar­tu­zach. Dzie­ci z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem oglą­da­ły zbio­ry muze­al­ne. Czy­taj dalej

POLSKA NIEPODLEGŁA”

dav11listo­pa­da 1918 roku speł­nił się sen milio­nów Pola­ków, pań­stwo pol­skie naro­dzi­ło się „na nowo”. Po roz­bio­rach i 123 latach nie­wo­li, ger­ma­ni­za­cji i rusy­fi­ka­cji, po wiel­kich powsta­niach i I woj­nie świa­to­wej, wol­na Pol­ska powró­ci­ła na mapę Euro­py i Świa­ta! Czy­taj dalej

Na kaw­ce w Sopli­co­wie

2Z oka­zji obcho­dów stu­le­cia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski na lek­cjach języ­ka pol­skie­go ucznio­wie klas IV-VI pozna­wa­li frag­men­ty epo­pei naro­do­wej „Pan Tade­usz”. Czy­taj dalej

Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Niepodległa
Klik foto
121Dni 07Godzin 22Minut 44Sekund