Akcja „Miś” 2019

1-PIERWSZE-ZDJĘCIEJak co roku 27 listo­pa­da ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­ję­li akcję dobro­czyn­ną na rzecz wycho­wan­ków świe­tli­cy inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła” z Luzi­na. Czy­taj dalej

Leśne opo­wie­ści bar­dzo waż­nej tre­ści

SONY DSCDnia 06.11.2019 roku zawi­tał do naszej szko­ły Teatr „Poma­rań­czo­wy Cylin­der” z przed­sta­wie­niem pod tajem­ni­czym tytu­łem: „ Leśne opo­wie­ści bar­dzo waż­nej tre­ści”. Zapro­sze­nie na ten spek­takl otrzy­ma­ły wszyst­kie gru­py z oddzia­łów przed­szkol­nych naszej pla­ców­ki. Czy­taj dalej

Dzień Misia na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych

225 listo­pa­da po raz kolej­ny na zaję­ciach logo­pe­dycz­nych obcho­dzi­li­śmy Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. W ramach tak wyjąt­ko­we­go świę­ta na zaję­ciach nie mogło zabrak­nąć ulu­bio­nych plu­sza­ków. Czy­taj dalej

Wizy­ta w Wiel­kiej Fabry­ce Elfów

1W pią­tek 29 listo­pa­da gru­py 0D i 0E z oddzia­łów przed­szkol­nych naszej szko­ły wybra­ły się do Wiel­kiej Fabry­ki Elfów, któ­ra mie­ści się w Gdań­sku, w budyn­ku Ambe­rE­xpo. Po wej­ściu do kra­iny elfów wszyst­kie dzie­ci zapo­zna­ły się z legen­da­mi Świąt Boże­go Naro­dze­nia i dowie­dzia­ły się, że ktoś ukradł ósmą legen­dę. Czy­taj dalej

#CodeWeek2019#

10Zakoń­czy­li­śmy kolej­ną edy­cję Code Week, czy­li Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Kodo­wa­nia. Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie (kla­sy 2a, 2e, 3a, 3b, 3d oraz OP6c) z ogrom­nym zapa­łem i zaan­ga­żo­wa­niem przy­stą­pi­li do wyko­ny­wa­nia zadań. Czy­taj dalej

Mło­dzi Kaszu­bi w Akwa­rium Gdyń­skim

1Ucznio­wie z klas III-VI uczęsz­cza­ją­cy na zaję­cia z języ­ka kaszub­skie­go mie­li oka­zję wziąć udział w nie­ty­po­wej wycieczce.21 listo­pa­da 2019 roku ucznio­wie wyru­szy­li nad morze-do pięk­nej Gdy­ni. Nie odstra­szył ich ani wiatr, ani chłód. Czy­taj dalej

Pamię­ta­my o zmar­łych

5W mie­sią­cu listo­pad dzie­ci z gru­py OP5B i OP6E wraz z wycho­waw­ca­mi wybra­li się na cmen­tarz oraz do Pomni­ka Powstań­ców i Woja­ków w Luzi­nie. Celem wyj­ścia było ucze­nie pamię­ci zmar­łych. Czy­taj dalej

Szko­ła pamię­ta

4Nasza szko­ła wzię­ła  udział w ogól­no­pol­skiej akcji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez MEN „Szko­ła pamię­ta”. Celem ini­cja­ty­wy było zwró­ce­nie uwa­gi uczniów na potrze­bę pie­lę­gno­wa­nia pamię­ci o boha­te­rach naszej wol­no­ści, szcze­gól­nie tych, któ­rzy są zwią­za­ni z histo­rią nasze­go miej­sca, regio­nu, spo­łecz­no­ści. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty z ele­men­ta­mi arte­te­ra­pii

davZakoń­czył się jesien­ny cykl warsz­ta­tów z  wyko­rzy­sta­niem ele­men­tów arte­te­ra­pii pt. „Jesień peł­na barw”. Pro­wa­dzą­ce panie Wero­ni­ka Engel­brecht oraz Karo­li­na Mach doło­ży­ły wszel­kich sta­rań, by zaję­cia były kre­atyw­ne, inspi­ru­ją­ce, roz­wi­ja­ją­ce twór­cze myśle­nie. Czy­taj dalej

Dzień Posta­ci z Bajek w gru­pie OP 5B

6We wto­rek 5 listo­pa­da dzie­ci z gru­py OP 5B obcho­dzi­ły Świa­to­wy Dzień Posta­ci z Bajek. Baśnie i baj­ki są dla wszyst­kich źró­dłem boga­tych prze­żyć i wra­żeń, nie­za­stą­pio­nym spo­so­bem wzbo­ga­ce­nia wyobraź­ni, a tak­że pobu­dza­nia zain­te­re­so­wa­nia ota­cza­ją­cym świa­tem ludzi i zwie­rząt. Czy­taj dalej

Świą­tecz­ne zaję­cia otwar­te z rodzi­ca­mi

2Dnia 19 listo­pa­da dzie­ci z gru­py Weso­łe Nut­ki wraz ze swo­imi pania­mi ponow­nie gości­ły swo­ich rodzi­ców pod­czas zajęć otwar­tych w przed­szko­lu. Zaję­cia te mia­ły wpro­wa­dzić nas w nastrój zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Czy­taj dalej

Weso­łe Nutki”-elektrycy i kucha­rze

27Przez ostat­ni tydzień dzie­ci z gru­py „Weso­łe Nut­ki” roz­ma­wia­ły na temat urzą­dzeń elek­trycz­nych. Na począ­tek odby­ła się pre­zen­ta­cja sprzę­tu elek­trycz­ne­go, następ­nie dzie­ci szu­ka­ły jakie urzą­dza­nia elek­trycz­ne są w przed­szko­lu oraz odga­dy­wa­ły zagad­ki. Czy­taj dalej

Dzień Nie­pod­le­gło­ści

48 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, któ­re nale­ży do naj­waż­niej­szych świąt w kalen­da­rzu uro­czy­sto­ści patrio­tycz­nych. Czy­taj dalej

Gru­pa OP4B pamię­ta o zmar­łych

8Pamięć o zmar­łych jest obo­wiąz­kiem każ­de­go czło­wie­ka. Wpro­wa­dza­jąc dzie­ci w świat war­to­ści spo­łecz­no — moral­nych oraz uczuć patrio­tycz­nych, nie może zabrak­nąć zajęć przy­bli­ża­ją­cych dzie­ciom naszych boha­te­rów naro­do­wych, któ­rzy zgi­nę­li w obro­nie naszej ojczy­zny. Czy­taj dalej

Festiwal folkowy-kliknij
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Sty 2020 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
153Dni 20Godzin 14Minut 07Sekund