Przed­szko­la­ki mia­ły swój dzień

 Dnia 20 wrze­śnia 2018r. w Oddzia­łach Przed­szkol­nych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się obcho­dy  „DNIA PRZEDSZKOLAKA”. Po śnia­da­niu w dosko­na­łych humo­rach dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do zaba­wy zor­ga­ni­zo­wa­nej przez swo­ich wycho­waw­ców. Czy­taj dalej

Pierw­szy dzwo­nek!

SONY DSCW dniu 3 wrze­śnia po waka­cyj­nej prze­rwie w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie roz­po­czę­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku 2018/2019.Tradycyjnie w tym szcze­gól­nym dniu głos zabrał dyrek­tor SP nr 1 Dariusz Romp­ca. Czy­taj dalej

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW dniu 22 czerw­ca 2018 roku  w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go  odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018 . Ucznio­wie klas I-V spo­tka­li się z wycho­waw­ca­mi o godz. 9:00, nato­miast ucznio­wie  klas VI  o godzi­nie 11:00. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły pan  Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką  pra­cę w tym roku szkol­nym. Czy­taj dalej

Naj­młod­si pro­gra­mu­ją

1514 czerw­ca 2018 roku pod­czas „Dnia Rodzi­ny” w kla­sie Ib, odby­ło się pod­su­mo­wa­nie ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu „Uczy­my dzie­ci pro­gra­mo­wać” edy­cja 2017/2018.Uro­czy­sty „Dzień Rodzi­ny” w kla­sie Ib miał więc swój szcze­gól­ny cha­rak­ter. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka regio­nal­na Mecho­wo-Puck

20180619_09205619 czerw­ca o godzi­nie 8.05 ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, uczą­cy się języ­ka kaszub­skie­go uda­li się wraz z opie­ku­na­mi na wyciecz­kę regio­nal­ną do Puc­ka. Pod­czas wspól­nej jaz­dy kie­row­nik wyciecz­ki Pani Miro­sła­wa Mar­szew­ska opo­wia­da­ła uczest­ni­kom o histo­rii Kaszu­bów pod­czas woj­ny, wspo­mi­na­jąc mar­ty­ro­lo­gię Kaszub w lasach Pia­śnic­kich. Czy­taj dalej

Jak nie czy­tam jak czy­tam

SONY DSCJak nie czy­tam jak czy­tam” pod takim hasłem 8 czerw­ca ruszy­ła ogól­no­pol­ska akcja biblio­tek uka­zu­ją­ca dzie­ci i mło­dzież ze szkół w całym kra­ju czy­ta­ją­cych książ­ki. Rów­nież „Jedyn­ka” włą­czy­ła się w tą pro­mu­ją­cą czy­tel­nic­two, rado­sną zaba­wę. Czy­taj dalej

Suk­ces Karo­li­ny!

1Pod koniec roku szkol­ne­go roz­strzy­gnął się Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”, w któ­rym nasza szko­ła bra­ła po raz pierw­szy udział. Orga­ni­za­to­rem XIII już edy­cji kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Czer­sku. W tym roku kon­ku­ren­cja była więk­sza, ponie­waż do rywa­li­za­cji dołą­czy­ły rów­nież kla­sy siód­me. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka IVe i IVf

IMG_20180607_093712W dniu 7 czerw­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV e i IV f wybra­li się na wyciecz­kę, aby poznać Kaszu­by, czy­li jeden z  naj­pięk­niej­szych regio­nów Pol­ski. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać część histo­rii Pol­ski zwie­dza­jąc Muzeum Hym­nu Naro­do­we­go w Będo­mi­nie i poznać spo­sób wytwa­rza­nia papie­ru czer­pa­ne­go. Czy­taj dalej

Bez­piecz­ne waka­cje” przed­szko­la­ków

SONY DSCDnia 20 czerw­ca 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się apel „Bez­piecz­ne waka­cje”  skie­ro­wa­ny do dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych. Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce na zaję­cia w godzi­nach ponadwy­mia­ro­wych pod  kie­run­kiem pani Mag­da­le­ny Hinz. Czy­taj dalej

Żegna­my kla­sy szó­ste

SONY DSC19 czerw­ca 2018 roku odby­ła się poże­gnal­na dys­ko­te­ka klas szó­stych. Orga­ni­za­to­ra­mi tego wyjąt­ko­we­go popo­łu­dnia byli ucznio­wie klas szó­stych wraz z rodzi­ca­mi. Ucznio­wie w odświęt­nych stro­jach, w gro­nie swo­ich szkol­nych przy­ja­ciół świę­to­wa­li zakoń­cze­nie nauki w naszej szko­le. Czy­taj dalej

Klik foto
Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
<< Paź 2018 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
241Dni 20Godzin 25Minut 27Sekund
Festiwal piosenki kaszubskiej