Karo­li­na i Tomek lau­re­ata­mi

1Karo­li­na i Tomek zosta­li lau­re­ata­mi V Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Informatyczno–Przyrodniczego DLACZEGO NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY? Orga­ni­za­to­rem kolej­nej edy­cji kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 85 w Gdań­sku. Kon­kurs prze­zna­czo­ny był dla uczniów kl. IV-VII. Czy­taj dalej

Kolej­ny suk­ces uczniów naszej szko­ły

47 czerw­ca 2018r w Misze­wie odbył się XI Woje­wódz­ki Kon­kurs Pie­śni im. Jana Trep­czy­ka.  Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie uczen­ni­ce, któ­re zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez juro­rów kon­kur­su. W kate­go­rii klas 0-I uczen­ni­ca kla­sy I a Kor­ne­lia Siko­ra zdo­by­ła II miej­sce, a  kate­go­rii klas II-IV Anto­ni­na Hirsz z kla­sy III f zdo­by­ła miej­sce I. Czy­taj dalej

Wokal­ne talen­ty z naszej szko­ły

73 czerw­ca 2018r odbył się XIX Powia­to­wy Prze­gląd „Talen­ty Wokal­ne” Luzi­no 2018r. Naszą szko­łę w naj­młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej repre­zen­to­wa­li Gra­cjan Pal­lach z gru­py 4-ro lat­ków oraz Kla­ra Dunst i Hubert Kaczy­kow­ski z gru­py 5-cio lat­ków. W kate­go­rii 7–9 lat wystą­pi­li: Czy­taj dalej

Wyciecz­ka kla­sy Va i VId do Toru­nia

IMG_0629Dnia 11 maja kla­sy V a i VI d odwie­dzi­ły Toruń — jed­no z naj­star­szych miast Pol­ski. Pod­czas wyciecz­ki ucznio­wie zwie­dza­li z prze­wod­ni­ka­mi Sta­re Mia­sto – m.in. Kate­drę św. Janów Chrzci­cie­la i Ewan­ge­li­sty, Krzy­wą Wie­żę, dom Koper­ni­ka, sta­ro­miej­ski rynek oraz ruiny zam­ku krzy­żac­kie­go. Czy­taj dalej

Prze­stęp­stwa w sie­ci — edu­ka­cja praw­na

SONY DSCDnia 29.05.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ła się  lek­cja wycho­waw­cza na temat  „Prze­stęp­stwa w sie­ci — edu­ka­cja praw­na oraz kształ­to­wa­nie u uczniów poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści ” prze­pro­wa­dzo­na przez asp. sztab. Anet­tę Potry­kus i st. sierż. Karo­li­nę Pruch­niak. Czy­taj dalej

Poko­chaj książ­kę

SONY DSCMaj jest mie­sią­cem, w któ­rym biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­su­mo­wa­ła cało­rocz­ny pro­jekt pt. „Poko­chaj książ­kę”. 24.05.2018 r. pod­czas uro­czy­stej aka­de­mii zosta­ły roz­strzy­gnię­te kon­kur­sy czy­tel­ni­cze prze­pro­wa­dzo­ne przez biblio­te­kę szkol­ną, a tak­że akcje, zaba­wy czy­tel­ni­cze oraz cało­rocz­na zbiór­ka ksią­żek i ran­king czy­tel­ni­czy. Czy­taj dalej

Dys­ko­te­ka klas IV-VI

SONY DSCW pią­tek, 18.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się tra­dy­cyj­nie wio­sen­na dys­ko­te­ka dla klas IV-VI. Przy dźwię­kach zna­nych i lubia­nych pio­se­nek roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa tanecz­na, pod­czas któ­rej każ­dy z przy­by­łych uczest­ni­ków mógł się zre­lak­so­wać, potań­czyć i miło spę­dzić czas ze szkol­ny­mi przy­ja­ciół­mi. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR Wej­he­ro­wo

SONY DSCDnia 18 maja 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR- Jaku­bem R., w któ­rym wzię­ły udział kla­sy pierw­sze i dru­gie. Ucznio­wie mie­li oka­zję poroz­ma­wiać z ratow­ni­kiem o pra­wi­dło­wym zacho­wa­niu nad wodą, jak rów­nież o tym, co wol­no, a cze­go nie wol­no robić, gdy się zgu­bi­my. Czy­taj dalej

Tade­usz Kościusz­ko-lek­cja biblio­tecz­na dla kl. V-VI

SONY DSCDnia 17 maja 2018 roku biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­ję­ła kolej­ne dzia­ła­nie akty­wi­zu­ją­ce uczniów do się­ga­nia po „sło­wo pisa­ne”. Kla­sa VB jako pierw­sza zapo­zna­ła się z posta­cią Tade­usza Kościusz­ki, wiel­kie­go patrio­ty, boha­te­ra Pol­ski, a tak­że zna­ne­go w całym świe­cie przy­ja­cie­la i boha­te­ra Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki. Czy­taj dalej

Tydzień biblio­tek

2Dnia 8 maja 2018 roku gru­pa pierw­szo­kla­si­stów i dru­go­kla­si­stów wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ła się do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie. W ramach tygo­dnia biblio­tek  zosta­li­śmy zapro­sze­ni na spo­tka­nie autor­skie z Panią Moni­ką Sawic­ką – Kac­przyk – pisar­ką ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych. Czy­taj dalej

 Luzino. Klik foto
Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Sie 2018 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
13Dni 14Godzin 16Minut 42Sekund

Sekretariat szkoły w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00-13.00

Zmień rozmiar
Kontrast