Suk­ce­sy szó­sto­kla­si­stów w dzie­dzi­nie gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej

SONY DSCPo raz XXIV odbył się Pomor­ski Kon­kurs Lite­rac­ko – Pla­stycz­ny „Gwiazd­ka tuż…tuż…” orga­ni­zo­wa­ny przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie we współ­pra­cy z Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko – Pomor­skiej przy wspar­ciu Sta­ro­stwa Powia­to­we­go Wej­he­ro­wo. Czy­taj dalej

Nie­ty­po­wa lek­cja języ­ka kaszub­skie­go

1W związ­ku ze zbli­ża­ją­cy­mi się świę­ta­mi lek­cja języ­ka kaszub­skie­go w kla­sach czwar­tych wyglą­da­ła nie­co ina­czej. Ucznio­wie zro­bi­li swo­im naj­bliż­szym świą­tecz­ną nie­spo­dzian­kę — napi­sa­li kaszub­skie życze­nia świą­tecz­ne. Czy­taj dalej

Miko­łaj­ki czwar­to­kla­si­stów

Mikołajki IVe i fNie­co­dzien­ne MIKOŁAJKI mia­ły w tym roku dzie­ci z kl. IV e i IV f, któ­re tego dnia poje­cha­ły na wyciecz­kę do kina w Rumi.Oprócz sean­su fil­mo­we­go, świą­tecz­ne­go nastro­ju i poczę­stun­ku cukier­ka­mi przez „praw­dzi­we­go” Miko­ła­ja nie lada atrak­cją oka­za­ły się rucho­me scho­dy.  Czy­taj dalej

Spek­ta­ku­lar­ne suk­ce­sy Macie­ja

SONY DSCMaciej Kel­ler z kla­sy IIIC po raz wtó­ry god­nie repre­zen­to­wał naszą szko­łę i gmi­nę pod­czas gali XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-pla­stycz­ne­go pt. „Gwiazd­ka tuż, tuż…”, któ­rą swą obec­no­ścią uświet­ni­li urzęd­ni­cy Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wej­he­ro­wie oraz dyrek­cja i pra­cow­ni­cy PZPOW. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie autor­skie z Krzysz­to­fem Sapie­hą

SONY DSCKrzysz­tof Sapie­ha-autor bajek dla dzie­ci, m.in. książ­ki „ Zebra, kobra i inne zwie­rza­ki ” cie­szą­cej się spo­rą popu­lar­no­ścią, odwie­dził w dniu 15 grud­nia Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Spo­tka­nie odby­ło  się w auli klas I- III o godzi­nie 9.00. Czy­taj dalej

Awan­tu­ra o żabę

SONY DSC14 grud­nia 2017 r. przed­szko­la­ki oraz dzie­ci z klas I- III obej­rza­ły spek­takl pro­fi­lak­tycz­ny pt: „Awan­tu­ra o żabę” w wyko­na­niu akto­rów  Teatru Kur­ty­na z Kra­ko­wa. Spek­takl „Awan­tu­ra o żabę” to uro­cza opo­wieść o pożyt­kach pły­ną­cych z pra­co­wi­to­ści, dobre­go zacho­wa­nia, akcep­ta­cji i sza­cun­ku do innych. Czy­taj dalej

Duch w biblio­te­ce

SONY DSCDnia  8 grud­nia w biblio­te­ce szkol­nej moż­na było spo­tkać Ducha Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Ucznio­wie z klas szó­stych oraz z Koła Przy­ja­ciół Biblio­te­ki prze­bra­li się za posta­cie z książ­ki pt. „Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dic­ken­sa i przy pło­mie­niu tajem­ni­cze­go lam­pio­nu, któ­ry wpro­wa­dzał ich w nastrój opo­wie­ści, gło­śno czy­ta­li frag­men­ty tej nie­zwy­kłej książ­ki.

Zebra­nie Rady Peda­go­gicz­nej

29 listo­pa­da pod­czas warsz­ta­to­we­go spo­tka­nia Rady Peda­go­gicz­nej odby­ło się szko­le­nie doty­czą­ce pra­cy peda­go­gicz­nej nauczy­cie­li meto­dą pro­jek­tu.Pro­wa­dzą­ca wykład nauczy­ciel dydak­tyk z wie­lo­let­nim sta­żem-pani Kata­rzy­na Wej­nert wska­za­ła na cele i zale­ty meto­dy pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm ppoż.

SONY DSCZapew­nić bez­pie­czeń­stwo uczniom oraz pra­cow­ni­kom szko­ły to jed­na z głów­nych zasad Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, gdzie dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2017 roku zor­ga­ni­zo­wa­no prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy. Pomi­mo tego, że było to tyl­ko szko­le­nie każ­dy z uczniów pod­szedł do spra­wy bar­dzo poważ­nie. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie wigi­lij­ne

SONY DSCDnia 5 grud­nia 2017 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr  1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie świą­tecz­ne z udzia­łem zapro­szo­nych gości, rodzi­ców, nauczy­cie­li, uczniów, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji oraz obsłu­gi szko­ły. Pod­czas uro­czy­sto­ści odby­ły się rów­nież indy­wi­du­al­ne roz­mo­wy rodzi­ców z nauczy­cie­la­mi. Czy­taj dalej

Rekrutacja 2018/19-kliknij foto
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Lut 2018 >>
pwścpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
  1. 16.03.2018 r.
  2. 30.04.2018 r.
  3. 02.05.2018 r.
  4. 04.05.2018 r.
  5. 01.06.2018 r.
122Dni 19Godzin 42Minut 52Sekund

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Luzino może wygrać Naukową Stację Zabaw PGNIG!

Możemy wygrać! Wszystko zależy od Nas. Głosujemy na naszą gminę do 28 lutego 2018 r.na stronie internetowej: https://www.powietrzebezsmieci.pl/

Zmień rozmiar
Kontrast