Jak zostać mistrzem tablicz­ki mno­że­nia?

3934792410345553039Na prze­ło­mie maja i czerw­ca mia­ły się odbyć w naszej szko­le Mistrzo­stwa Tablicz­ki Mno­że­nia z wyko­rzy­sta­niem kart Gra­bow­skie­go. Mie­li­śmy je orga­ni­zo­wać w szkol­nych salach i na kory­ta­rzach. Nie­ste­ty, sytu­acja pan­de­micz­na pokrzy­żo­wa­ła nam pla­ny. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki-mały­mi przed­się­bior­ca­mi!

FB_1Przed­się­bior­czość? Ależ oczy­wi­ście! Dzie­ci z gru­py OP4B to przed­szko­la­ki samo­dziel­ne w każ­dej dzie­dzi­nie, umie­ją­ce podej­mo­wać decy­zje, kre­atyw­ne i zdo­by­wa­ją­ce wie­dzę na temat racjo­nal­ne­go gospo­da­ro­wa­nia pie­niędz­mi, a Mały Miś pomógł dzie­ciom zdo­być te umie­jęt­no­ści :). Czy­taj dalej

Mamy dla Was nie­spo­dzian­kę!

https://www.youtube.com/watch?v=414nLDPNRXI

Dzień Dziec­ka to naj­pięk­niej­sze świę­to w roku! Życzy­my Wam sma­ko­ły­ków po obiad­ku, zwy­cięstw w Waszych ulu­bio­nych grach, wiel­kich i  wspa­nia­łych pre­zen­tów ! A przede wszyst­kim dużo zdro­wia, uśmie­chu na co dzień oraz speł­nie­nia naj­skryt­szych marzeń!!!

Dzień Dziec­ka — ina­czej

Dziś Wasze świę­to! Zwy­kle tego dnia wspól­nie bawi­li­śmy się poprzez udział w roz­gryw­kach spor­to­wych. Jedli­śmy watę cukro­wą i popcorn. Malo­wa­li­śmy buzię i ska­ka­li­śmy na dmu­chań­cach. Podzi­wia­li­śmy umie­jęt­no­ści naszych kole­gów i kole­ża­nek pod­czas kon­kur­su talen­tów. W tym roku będzie ina­czej, ale chce­my żeby było rów­nie wyjąt­ko­wo. Baw­cie się, graj­cie, tańcz­cie, śpie­waj­cie i raduj­cie się! Nie macie pomy­słu? Mamy dla Was kil­ka pro­po­zy­cji. Wystar­czy, że wej­dzie­cie w link:

https://view.genial.ly/5ecb957304a9750dae2db920/presentation-dzien-dziecka

Czy­taj dalej

Życze­nia z oka­zji Dnia Dziec­ka  od Rady Rodzi­ców Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie

Dro­dzy Rodzi­ce!

Infor­mu­je­my, że od dnia 25 maja 2020 r. uru­cha­mia­my dla uczniów edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej zaję­cia opiekuńczo–wychowawczych z ele­men­ta­mi zajęć dydak­tycz­nych oraz zaję­cia  rewa­li­da­cyj­ne, rewa­li­da­cyj­no-wycho­waw­cze i wcze­sne­go wspo­ma­ga­nia roz­wo­ju dziec­ka. Obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy pra­cy, zgod­ne z wytycz­ny­mi Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­ster­stwa Zdro­wia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi zapew­nia­ją­cy­mi bez­pie­czeń­stwo. Dzie­ci będą przy­ję­te po wypeł­nie­niu przez Pań­stwa dekla­ra­cji, któ­rą wcze­śniej, co naj­mniej z jed­no­dnio­wym wyprze­dze­niem, nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie szko­ły w godz. 8.00–15.00 (w dni pra­cu­ją­ce). Decy­zja o przy­ję­ciu dziec­ka na zaję­cia w okre­sie pan­de­mii COVID-19 zosta­nie prze­ka­za­na tele­fo­nicz­nie.

Dyrek­tor Szko­ły
Dariusz Romp­ca

Do pobra­nia: Czy­taj dalej

100. rocz­ni­ca uro­dzin św. Jana Paw­ła II

47Dnia 18 maja 2020 roku przy­pa­da 100. rocz­ni­ca uro­dzin świę­te­go Jana Paw­ła II. Z tej oka­zji, ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej im Lecha Bąd­kow­skie­go nr 1 w Luzi­nie zapo­zna­li się z życiem, dzia­łal­no­ścią i war­to­ścia­mi, któ­re gło­sił świę­ty Jan Paweł II. Część dzie­ci aktyw­nie włą­czy­ła się w obcho­dy 100-lecia uro­dzin Ojca Świę­te­go wyko­nu­jąc róż­ne pra­ce w sze­ściu kate­go­riach:

Czy­taj dalej

4 maja to Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Stra­ża­ka

1Dzień ten został poświę­co­ny stra­ża­kom w hoł­dzie za ich trud i nara­ża­nie życia. W podzię­ko­wa­niu za pomoc i ratu­nek, jaki nam ofia­ru­ją. Od wie­lu lat w tym cza­sie odwie­dza­my Ochot­ni­czą Straż Pożar­ną w Luzi­nie. Spo­tka­nia te zawsze uświa­da­mia­ły dzie­ciom, jak trud­na i odpo­wie­dzial­na jest pra­ca stra­ża­ka. W tym roku wszyst­ko odby­ło się ina­czej. Czy­taj dalej

Majo­we świę­ta, któ­re na dłu­go zapa­mię­ta­my

majMie­siąc maj co roku  roz­po­czy­na­my od naj­waż­niej­szych dla Pola­ka świąt. 1,2 i 3 maja są waż­ny­mi data­mi w histo­rii nasze­go kra­ju. W tym roku obcho­dzi­li­śmy je w szcze­gól­ny spo­sób. Niby osob­no, bo nie na szkol­nym holu w galo­wych stro­jach z koty­lio­nem na pier­si pod­czas wspól­ne­go odśpie­wa­nia hym­nu naro­do­we­go. Jed­nak i w tym trud­nym cza­sie zna­leź­li­śmy spo­sób, aby móc świę­to­wać razem. Czy­taj dalej

Zdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne

davZdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne to  nie tyl­ko wyzwa­nie dla dzie­ci ale tak­że dla logo­pe­dów. Logo­pe­dzi szkol­ni-pani Wero­ni­ka Engel­brecht i Karo­li­na Mach rów­nież sta­wia­ją czo­ła tej trud­nej sytu­acji, by w jak naj­lep­szy spo­sób orga­ni­zo­wać zdal­ne zaję­cia logo­pe­dycz­ne. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki” pod­czas zdal­ne­go naucza­nia

1Czas, kie­dy zamknię­te są pla­ców­ki oświa­to­we, to czas trud­ny, ale my pró­bu­je­my go wyko­rzy­stać naj­le­piej jak potra­fi­my! Dzie­ci z gru­py OP4B każ­de­go dnia otrzy­mu­ją list napi­sa­ny spe­cjal­nie do nich przez wycho­waw­cę p. Nata­lię Klas. Czy­taj dalej

Dzień kolo­ro­wej skar­pet­ki onli­ne w op 5b

321 mar­ca to nie tyl­ko począ­tek kalen­da­rzo­wej wio­sny, ale rów­nież… Świa­to­wy Dzień Osób z Zespo­łem Downa. Przy­ję­ło się, że tego dnia nosi­my kolo­ro­we skar­pet­ki. Mogą być w paski, w krop­ki, dłu­gie lub krót­kie, ale koniecz­nie nie do pary! Czy­taj dalej

XXIV Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny

SONY DSCDnia 10.03.2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się już XXIV raz Mię­dzysz­kol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny. Ucznio­wie z klas trze­cich szkół pod­sta­wo­wych gmi­ny Luzi­no – z Bar­ło­mi­na, Kębło­wa, Sycho­wa, Luzi­na mie­li moż­li­wość wyka­za­nia się swo­imi wia­do­mo­ścia­mi oraz umie­jęt­no­ścia­mi z zakre­su orto­gra­fii i roz­wią­zy­wa­nia zadań mate­ma­tycz­nych. Czy­taj dalej

Klik foto
Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Lip 2020 >>
pwścpsn
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
59Dni 18Godzin 52Minut 41Sekund