Pre­lek­cja dla rodzi­ców

SONY DSCDnia 26.04.2018r o godzi­nie 18.00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ła się pre­lek­cja dla rodzi­ców pod tytu­łem „ Kon­se­kwen­cja- waż­ny instru­ment wycho­waw­czy ”. Spo­tka­nie prze­pro­wa­dzi­ła pani Mał­go­rza­ta Sędziak z Porad­ni Psy­cho­lo­gicz­no — Peda­go­gicz­nej w Wej­he­ro­wie.
Czy­taj dalej

Bal kar­na­wa­ło­wy w świe­tli­cy szkol­nej

1Dnia 25 stycz­nia 2018 r. w świe­tli­cy szkol­nej odbył się bal kar­na­wa­ło­wy. Uczest­ni­ka­mi balu byli ucznio­wie uczęsz­cza­ją­cy do świe­tli­cy szkol­nej. W trak­cie impre­zy dzie­ci bra­ły udział w kon­kur­sach tanecz­nych i spraw­no­ścio­wych. Nie zabra­kło rów­nież sza­lo­nych tań­ców. Czy­taj dalej

Finał Mię­dzy­świe­tli­co­we­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go

Z począt­kiem mar­ca w świe­tli­cy szkol­nej odbył się Mię­dzy­świe­tli­co­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny pt.„ Wio­sna kwia­ty roz­da­je”.  Uczest­ni­ka­mi kon­kur­su byli ucznio­wie klas I – III.  W kon­kur­sie wzię­ło udział dzie­się­cio­ro uczniów uczęsz­cza­ją­cych do świe­tli­cy szkol­nej. Czy­taj dalej

Aga­ta z Micha­łem bli­sko podium

dav23 kwiet­nia 2018 r. w SP nr 39 w Gdań­sku odbył się finał woje­wódz­kie­go kon­kur­su histo­rycz­ne­go „Mała Olim­pia­da Histo­rii Pol­ski”. Zawo­dy skła­da­ły się z III eta­pów. Pierw­szy wyło­nił trój­kę repre­zen­tan­tów naszej szko­ły: Aga­ta Szur, Michał Kle­in i Sta­ni­sław Loew­nau. Czy­taj dalej

Pół­noc­ne Kaszu­by naszym domem”

SONY DSCDnia 18.04.2018 r. o godzi­nie 11.00 uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odwie­dził pan Mar­cin Gniech, któ­ry jest człon­kiem „Klu­bu Miło­śni­ków Wej­he­ro­wa”.  Spo­tka­nie to było akcją w ramach naro­do­we­go pro­gra­mu czy­tel­nic­twa.  Czy­taj dalej

SPOTKANIE  UCZNIÓW Z WÓJTEM GMINY LUZINO

fotkaW ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” kil­ko­ro  uczniów klas szó­stych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 spo­tka­ło się z wój­tem gmi­ny – Jaro­sła­wem Weje­rem. Czy­taj dalej

Muzycz­na biblio­te­ka

SONY DSCUcznio­wie klas dru­gich Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wraz z wycho­waw­ca­mi bra­li udzia­łu w “Muzycz­nej Biblio­te­ce”- dzia­ła­niu w ramach pro­jek­tu Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa — Ludzie z pasją. Czy­taj dalej

Rok rze­ki Wisły”

SONY DSCMając w pamię­ci wyda­rze­nia zwią­za­ne z rokiem Wisły- kró­lo­wej pol­skich rzek, biblio­te­ka szkol­na ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać wraz z ucznia­mi „żywą” wysta­wę pt. „Rok rze­ki Wisły”. Wisła pły­nie przez wszyst­kie pol­skie ser­ca, jest sym­bo­lem naszej pol­sko­ści i toż­sa­mo­ści. Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wysta­wą w dniach 09.04.2018–30.04.2018.

Troll  w biblio­te­ce-gra biblio­tecz­na

SONY DSCUcznio­wie kla­sy I b roz­po­czę­li  dnia 16.04.2018 r.  grę czy­tel­ni­czą pt. „Troll w bibliotece”na pod­sta­wie książ­ki pt. ”Zbaw­cy ksią­żek” autor­stwa Agniesz­ki Stelmaszyk.Przez kolej­ne dni tygo­dnia ucznio­wie pierw­szych kla­sy poszu­ki­wa­li „Tro­li­sko, co nisz­czy wszyst­ko”. Czy­taj dalej

Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Maj 2018 >>
pwścpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
  1. 16.03.2018 r.
  2. 30.04.2018 r.
  3. 02.05.2018 r.
  4. 04.05.2018 r.
  5. 01.06.2018 r.
30Dni 02Godzin 48Minut 19Sekund