Zebra­nie Rady Peda­go­gicz­nej

29 listo­pa­da pod­czas warsz­ta­to­we­go spo­tka­nia Rady Peda­go­gicz­nej odby­ło się szko­le­nie doty­czą­ce pra­cy peda­go­gicz­nej nauczy­cie­li meto­dą pro­jek­tu.Pro­wa­dzą­ca wykład nauczy­ciel dydak­tyk z wie­lo­let­nim sta­żem-pani Kata­rzy­na Wej­nert wska­za­ła na cele i zale­ty meto­dy pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Czy­taj dalej

Prób­ny alarm ppoż.

SONY DSCZapew­nić bez­pie­czeń­stwo uczniom oraz pra­cow­ni­kom szko­ły to jed­na z głów­nych zasad Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, gdzie dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2017 roku zor­ga­ni­zo­wa­no prób­ny alarm prze­ciw­po­ża­ro­wy. Pomi­mo tego, że było to tyl­ko szko­le­nie każ­dy z uczniów pod­szedł do spra­wy bar­dzo poważ­nie. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie wigi­lij­ne

SONY DSCDnia 5 grud­nia 2017 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr  1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie świą­tecz­ne z udzia­łem zapro­szo­nych gości, rodzi­ców, nauczy­cie­li, uczniów, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cji oraz obsłu­gi szko­ły. Pod­czas uro­czy­sto­ści odby­ły się rów­nież indy­wi­du­al­ne roz­mo­wy rodzi­ców z nauczy­cie­la­mi. Czy­taj dalej

Czy­ta­nie za chru­pa­nie…

SONY DSC17 paź­dzier­ni­ka w biblio­te­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go odbył się hap­pe­ning pt. „Czy­ta­nie za chru­pa­nie” Pod­czas akcji  ucznio­wie na prze­rwach  gło­śno czy­ta­li  frag­ment wybra­nych ksią­żek, każ­dy odważ­ny czy­ta­ją­cy otrzy­my­wał pod­czas zaba­wy czy­tel­ni­czej kru­che cia­stecz­ko. Pomysł bar­dzo spodo­bał się wszyst­kim uczniom!!!

Dłu­go wycze­ki­wa­ny przez dzie­ci dzień

Jeden z SONY DSCnaj­bar­dziej ulu­bio­nych dni w roku – MIKOŁAJKI. Odby­ły się jak zawsze 6 grud­nia. Oczy­wi­ście nie mogło się obyć bez naj­waż­niej­sze­go gościa, czy­li Świę­te­go Miko­ła­ja, któ­ry odwie­dził Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie roz­da­jąc dzie­ciom pre­zen­ty. O dzi­wo, nawet naj­więk­sze urwi­sy nie pozo­sta­ły bez upo­min­ku. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka do Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej

Dnia 29 lifilharsto­pa­da 2017 r. dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go OP6B, OP6D, OP6E wybra­ły się na wyciecz­kę do Fil­har­mo­nii Kaszub­skiej w Wej­he­ro­wie na przed­sta­wie­nie pt. „Pchła Sza­chraj­ka”. Muzycz­ny spek­takl fami­lij­ny na pod­sta­wie prze­za­baw­nej wier­szo­wa­nej histo­ryj­ki mistrza Jana Brze­chwy opo­wia­dał o spryt­nej pcheł­ce, któ­ra wiecz­nie wszyst­kim robi­ła psi­ku­sy. Sza­chraj­ka sta­le mia­ła gło­wę peł­ną pomy­słów. Czy­taj dalej

Lek­cje biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych

3Na począt­ku paź­dzier­ni­ka odby­ły się w biblio­te­ce szkol­nej „Poczy­taj­ki „czy­li lek­cje biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych. Przez cały mie­siąc gru­py przed­szkol­ne odwie­dza­ją­ce biblio­te­kę dowia­dy­wa­ły się  się cie­ka­wo­stek o pra­cy nauczy­cie­la biblio­te­ka­rza, pomiesz­cze­niach biblio­te­ki, książ­kach, czy­tel­ni­kach. Czy­taj dalej

Plu­szo­we misie w naszej szko­le

SONY DSC28 listo­pa­da po raz kolej­ny obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Dzień Plu­szo­we­go Misia. Ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi klas 1–3 oraz odzia­ły przed­szkol­ne włą­czy­ły się do akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Świe­tli­cy Inte­gra­cyj­nej „Skrzy­dło Anio­ła”.  Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nia dla naj­lep­szych!

stypendiumW lip­cu 2017 r. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie we współ­pra­cy z rodzi­ca­mi uczniów klas VI, wyty­po­wa­ła ówcze­snych szó­sto­kla­si­stów do otrzy­ma­nia wspar­cia w for­mie sty­pen­dium w ramach pro­jek­tu “Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej 2017/2018 i 2018/2019”. Czy­taj dalej

Zacho­waj trzeź­wy umysł” – suk­ce­sy naszych uczniów

Zada­nia pro­fi­lakSONY DSCtycz­ne Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie reali­zo­wa­ne są m.in. poprzez udział w Ogól­no­pol­skiej Kam­pa­nii pt. „Zacho­waj Trzeź­wy Umysł”. W ramach kam­pa­nii korzy­sta się z sze­re­gu cie­ka­wie zapro­jek­to­wa­nych kart pra­cy, pla­ka­tów, bro­szur, drob­nych gadże­tów, a tak­że ulo­tek edu­ka­cyj­nych dla  rodzi­ców.  Czy­taj dalej

Naj­lep­si w Gmi­nie Luzi­no

SONY DSCW  Wej­he­ro­wie dnia 27 listo­pa­da 2017 roku odby­ło się pod­su­mo­wa­nie Pomor­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­no-Foto­gra­ficz­no-Fil­mo­we­go pt. „ Uza­leż­nie­nia XXI wieku”.Do Powia­to­we­go Zespo­łu Pla­có­wek Oświa­to­wo-Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie wpły­nę­ło ok. 300 prac, spo­śród któ­rych wyróż­nio­no 86.
Czy­taj dalej

Kaszu­bi lubią gofry!

1Nasi ucznio­wie na zaję­ciach języ­ka kaszub­skie­go   samo­dziel­nie zro­bi­li gofry. Było to słod­kie pod­su­mo­wa­nie tema­tów zwią­za­nych z kuch­nią. Przed skosz­to­wa­niem swo­ich wypie­ków każ­dy po kaszub­sku nazy­wał pro­duk­ty oraz spo­sób ich przy­go­to­wa­nia. Było to rewe­la­cyj­ne ćwi­cze­nie języ­ko­we, ale też świet­na przy­go­da kuli­nar­na. Takie zaję­cia z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci uczniów.

Lin­gwi­stycz­na jesień z poezją

IMG_0232Szkol­ne eli­mi­na­cje do Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go „LINGWISTYCZNA JESIEŃ Z POEZJĄ” odby­ły się we wto­rek, 21 listo­pa­da 2017 r. W szkol­nym eta­pie wzię­ło udział pię­cio­ro uczniów klas I‑IV w kate­go­rii „język angiel­ski”. Kla­sy I‑II repre­zen­to­wa­li: Anto­ni­na Rosak – 1f,  Adam Kaczy­kow­ski – 2b, Mar­ty­na Sobiec­ka — 2c.Klasy IIIIV rez­pre­zen­to­wa­ło dwo­je uczniów: Vik­to­ria Wicon — 3f oraz Wik­to­ria Wołod­ko — 4f. Czy­taj dalej

Andrzej­ki w biblio­te­ce!

SONY DSC30 listo­pa­da biblio­te­ka szkol­na  zapro­si­ła kla­sy dru­gie na andrzej­ki do biblioteki.W gabi­ne­cie wróżb posłu­cha­li­śmy opo­wia­da­nia z książ­ki pt „Nie­zwy­kłe przy­go­dy dzie­się­ciu skar­pe­tek” J .Bed­na­rek, o skar­pet­ce pierw­szej, któ­ra marzy­ła o wiel­kiej sła­wie, speł­ni­ła swo­je pra­gnie­nie i zosta­ła gwiaz­dą seria­lu tele­wi­zyj­ne­go. Czy­taj dalej

Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Lut 2020 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
119Dni 02Godzin 29Minut 46Sekund