Spo­tka­nie autor­skie

SONY DSCDnia 14 listo­pa­da ucznio­wie klas V Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uczest­ni­czy­li w nie­zwy­kłym spo­tka­niu, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez biblio­te­kę szkol­ną  z autor­ką książ­ki „Tajem­ni­ce gro­du Wej­he­ra”- panią Moni­ką Kubi­siak.  Książ­ka jest powie­ścią przy­go­do­wą ‚będą­cą jed­no­cze­śnie prze­wod­ni­kiem dla dzie­ci i ich rodzi­ców po Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Świę­to Nie­pod­le­gło­ści

SONY DSC10 listo­pa­da w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uczczo­no Świę­to Nie­pod­le­gło­ści. Ucznio­wie w tym dniu ubra­ni byli w odświęt­ne stro­je, ozdo­bio­ne bia­ło-czer­wo­ny­mi koty­lio­na­mi. Tego dnia zaję­cia lek­cyj­ne poświę­co­ne były głów­nie histo­rii nasze­go kra­ju. Czy­taj dalej

” Świę­ty Jan Paweł II — Idź­my naprzód z nadzie­ją”

W kon­kur­sie ogrubba i bladowskarga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo- Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie wzię­ło udział 38 osób. Wśród lau­re­atów są dwie uczen­ni­ce Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Miej­sce II zdo­by­ła Wero­ni­ka Bla­dow­ska z kl. V a, nato­miast  wyróż­nie­nie — Kin­ga Grub­ba z kl. VI e. Czy­taj dalej

Biblio­tecz­na pocz­ta

SONY DSCDnia 13 listo­pa­da biblio­te­ka szkol­na zor­ga­ni­zo­wa­ła ogól­no­pol­ską akcję wymia­ny pocz­tó­wek. Ucznio­wie klas trze­cich pisa­li kart­ki pocz­to­we, w któ­rych pole­ca­li, swo­im rówie­śni­kom z całej Pol­ski książ­ki, któ­re uwa­ża­li za war­te prze­czy­ta­nia. Pod­czas spo­tka­nia wysłu­cha­li rów­nież tre­ści książ­ki pt. „Książ­ka bez obraz­ków” autor­stwa B.J. Nowak, któ­rą przy­go­to­wał nauczy­ciel-biblio­te­karz.

 Naj­młod­si czy­ta­ją w języ­ku kaszub­skim

8 listo­padP1070184a 2017 r.  w czy­tel­ni Biblio­te­ki  Gmin­nej im. Leona Rop­pla odby­ły się eli­mi­na­cje kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go w języ­ku kaszub­skim  Méster Bël­négò Czëta­niô. Kon­kurs o ran­dze woje­wódz­kiej odby­wa się już po raz czwar­ty. Ucznio­wie mie­li do prze­czy­ta­nia tek­sty trzech auto­rów: Jerze­go Sam­pa „Zaklãtô ste­gna”, Janu­sza Mamel­skie­go „Mack” oraz Jana Drzeż­dżo­na „Bro­wãdë”. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie z poli­cjan­ta­mi

SONY DSC7 listo­pa­da 2017 r. przy­by­li do Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 wyjąt­ko­wi goście: Komen­dant Poli­cji Powia­to­wej w Wej­he­ro­wie insp. Beata Perzyń­ska, Ofi­cer Pra­so­wy Komen­dan­ta Powia­to­we­go asp. sztab. Anet­ta Potry­kus, wójt Jaro­sław Wejer oraz dziel­ni­co­wy Grze­gorz Bul­czak. Goście spo­tka­li się z ucznia­mi klas pierw­szych i prze­ka­za­li im odbla­sko­we kami­zel­ki w kształ­cie lite­ry „V”. Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nie dla nauczy­cie­la wycho­wa­nia fizycz­ne­go

BN5A9550Sta­ni­sław Kąkol-wie­lo­let­ni pra­cow­nik Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie został wyróż­nio­ny tytu­łem  „Pasjo­nat Spor­to­wej Pol­ski” pod­czas gali „Spor­to­wej Pol­ski”, któ­ra odby­ła się 25 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w sie­dzi­bie Pol­skie­go Komi­te­tu Olim­pij­skie­go w War­sza­wie. Czy­taj dalej

Zdro­wia hymn śpie­waj z nami”

10W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku  szcze­gól­ny nacisk w oddzia­łach przed­szkol­nych poło­ży­li­śmy na tema­ty­kę zdro­we­go odży­wia­nia, w tym głów­nie na potrze­bę spo­ży­wa­nia warzyw i owoców.Realizacja blo­ku tema­tycz­ne­go zwią­za­ne­go z owo­ca­mi i warzy­wa­mi był okre­sem kie­dy dzie­ci z  przed­szko­la zaję­ły się tema­ty­ką zwią­za­ną ze zdro­wym odży­wia­niem. Czy­taj dalej

 Zaję­cia z robo­ty­ki w naszej szko­le

W dniach 23-SONY DSC31 paź­dzier­ni­ka 2017r w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się warsz­ta­ty GO_PRO! (Gmin­ny Ośro­dek Pro­gra­mo­wa­nia ), dzię­ki któ­rym ucznio­wie mie­li moż­li­wość zapro­gra­mo­wać róż­ne funk­cje stwo­rzo­ne­mu robo­to­wi. Czy­taj dalej

Z podwór­ka na sta­dion o puchar Tym­bar­ku”

1W dniach 24–25.10 nie­for­mal­ne dru­ży­ny chłop­ców i dziew­czyn U‑12 repre­zen­tu­ją­ce GOSRiT 2005/2006 „gru­pę Kębło­wo” i dziew­czy­ny GOSRiT Luzi­no U‑12 / Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzię­ły udział w tur­nie­ju „Z podwór­ka na sta­dion o puchar Tym­bar­ku” na szcze­blu powia­to­wym, któ­re były eli­mi­na­cją do kwiet­nio­we­go tur­nie­ju woje­wódz­kie­go. Czy­taj dalej

Obcho­dy Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej

SONY DSC13 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie uro­czy­ście obcho­dzo­no Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. Wzię­li w niej udział zapro­sze­ni goście, dyrek­cja szko­ły, nauczy­cie­le, rodzi­ce, ucznio­wie oraz pra­cow­ni­cy admi­ni­stra­cji szkol­nej. Czy­taj dalej

Komiks pod chmur­ką!!!

DSC_0056Każ­dy z nas może być Super­bo­ha­te­rem. Prze­ko­ny­wa­li o tym w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka uczest­ni­cy pro­jek­tu Komiks pod chmurką.Podczas cało­dnio­wej akcji malar­skiej, któ­ra odby­ła się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie powsta­ły komik­sy o waż­nych dla naszej spo­łecz­no­ści oso­bach. Czy­taj dalej

Otrzę­si­ny klas IV

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka odby­ły się w  Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie “otrzę­si­ny” klas IV, zor­ga­ni­zo­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne przez Samo­rząd Uczniow­ski, pod czuj­nym okiem opie­ku­na i wycho­waw­ców klas IV. Celem impre­zy było przy­ję­cie czwar­to­kla­si­stów do gro­na uczniów star­szych oraz inte­gra­cja zespo­łów kla­so­wych.
Czy­taj dalej

 Zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla zwie­rząt w schro­ni­sku

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka 2017 roku ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zakoń­czy­li zbiór­kę rze­czy dla zwie­rząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku w Dąbrów­ce. Efekt koń­co­wy był zaska­ku­ją­cy, gdyż dzie­ci zebra­ły ogrom­ną ilość kar­my, koców itp.
Czy­taj dalej

Klik foto
Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Paź 2019 >>
pwścpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
249Dni 07Godzin 54Minut 57Sekund