Uczy­my się segre­go­wać odpa­dy

DSC_0113Dnia 26.09.2017r. ucznio­wie kla­sy IV i VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie wzię­li udział w wyciecz­ce do EKO DOLINY — Zakła­du Uniesz­ko­dli­wia­nia Odpa­dów w Łęży­cach . Pro­jekt nosił nazwę „Oddy­chaj swo­bod­nie w pięk­nej Gmi­nie Luzi­no” i doty­czył segre­ga­cji odpa­dów oraz dba­nia o śro­do­wi­sko, w któ­rym prze­by­wa­my.
Czy­taj dalej

Spo­tka­nie przed­szko­la­ków z poli­cjan­tem

20170926_083555Dnia 26.09.2017 dzie­ci 6- let­nie z oddzia­łów przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bra­ły udział w spo­tka­niu z poli­cjan­tem w związ­ku z kam­pa­nią MSWiA „Krę­ci mnie bez­pie­czeń­stwo”.
Czy­taj dalej

Bycie przed­szko­la­kiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kolej­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzo­no Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przy­świe­ca­ło mu hasło: “Zaba­wa, radość, edu­ka­cja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach inte­gra­cyj­nych i kon­kur­sach.
Czy­taj dalej

Demo­kra­tycz­ne wybo­ry

SONY DSCWrze­sień to nie tyl­ko mie­siąc roz­po­czy­na­ją­cy kolej­ny rok szkol­ny, ale tak­że mie­siąc wybo­rów do Rady Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Pierw­szy etap tego jak­że waż­ne­go wyda­rze­nia odbył się we wszyst­kich kla­sach, gdzie wycho­waw­cy wspól­nie z ucznia­mi wybra­li swo­ich przed­sta­wi­cie­li,
Czy­taj dalej

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopie­ro 4 wrze­śnia pol­scy ucznio­wie powró­ci­li w szkol­ne mury. Po dwóch mie­sią­cach waka­cji, któ­re będą  na pew­no koja­rzy­ły się z bar­dzo kapry­śną pogo­dą, uda­li się na mszę świę­tą do kościo­ła pw. św. Waw­rzyń­ca.
Czy­taj dalej

Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Niepodległa
Klik foto
<< Kwi 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
57Dni 16Godzin 13Minut 52Sekund

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast