Bycie przed­szko­la­kiem to wiel­ka rzecz!”

20170920_102252 (1)Już po raz kolej­ny w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w oddzia­łach przed­szkol­nych obcho­dzo­no Ogól­no­pol­ski Dzień Przed­szko­la­ka, któ­ry przy­pa­da na 20.09.2017. Jak co roku przy­świe­ca­ło mu hasło: “Zaba­wa, radość, edu­ka­cja”. W tym dniu przed­szko­la­ki uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach inte­gra­cyj­nych i kon­kur­sach.
Czy­taj dalej

Demo­kra­tycz­ne wybo­ry

SONY DSCWrze­sień to nie tyl­ko mie­siąc roz­po­czy­na­ją­cy kolej­ny rok szkol­ny, ale tak­że mie­siąc wybo­rów do Rady Samo­rzą­du Uczniow­skie­go. Pierw­szy etap tego jak­że waż­ne­go wyda­rze­nia odbył się we wszyst­kich kla­sach, gdzie wycho­waw­cy wspól­nie z ucznia­mi wybra­li swo­ich przed­sta­wi­cie­li,
Czy­taj dalej

Inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW tym roku szkol­nym dopie­ro 4 wrze­śnia pol­scy ucznio­wie powró­ci­li w szkol­ne mury. Po dwóch mie­sią­cach waka­cji, któ­re będą  na pew­no koja­rzy­ły się z bar­dzo kapry­śną pogo­dą, uda­li się na mszę świę­tą do kościo­ła pw. św. Waw­rzyń­ca.
Czy­taj dalej

Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Niepodległa
Klik foto
121Dni 07Godzin 17Minut 24Sekund