Rekru­ta­cja do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierw­szych

W załącz­ni­kach, któ­re zosta­ły zamiesz­czo­ne poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo infor­ma­cje i doku­men­ty zwią­za­ne z rekru­ta­cją do oddzia­łów przed­szkol­nych i klas pierw­szych:

Klik­nij na odno­śnik, któ­ry cię inte­re­su­je, zapisz go lub wydru­kuj!

1.Zarządzenie Nr 9/2019 Wój­ta Gmi­ny Luzi­no z dnia 25 stycz­nia 2019r.

2.Uchwała Nr XXVII/284/2017 Rady Gmi­ny Luzi­no.

3.Zarządzenie Nr 10/2019 Wój­ta Gmi­ny Luzi­no z dnia 30 stycz­nia 2019r.

4.Zarządzenie Nr 10A/2019 Wój­ta Gmi­ny Luzi­no z dnia 30 stycz­nia 2019r.

5.Wniosek o przy­ję­cie do publicz­ne­go przed­szko­la, oddzia­łu przed­szkol­ne­go w roku szkol­nym 2019/2020.

6.Harmonogram czyn­no­ści w postę­po­wa­niu rekru­ta­cyj­nym oraz w postę­po­wa­niu uzu­peł­nia­ją­cym.

7.Oświadczenie o wie­lo­dziet­no­ści rodzi­ny kan­dy­da­ta.

8.Oświadczenie o samot­nym wycho­wy­wa­niu kan­dy­da­ta.

9.Wniosek o przy­ję­cie do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej w roku szkol­nym 2019/2020 dla kan­dy­da­tów zamiesz­ka­łych poza obwo­dem szko­ły.

10.Zgłoszenie do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej, dla któ­rej usta­lo­no obwód w roku szkol­nym 2019/2020 (dla dzie­ci zamiesz­ka­łych w obwo­dzie).

11.Oświadczenie o kon­ty­nu­acji edu­ka­cji przed­szkol­nej.

12.Oświadczenie o miej­scu zamiesz­ka­nia.

13.Oświadczenie o zatrud­nie­niu, pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, gospo­dar­stwa rol­ne­go bądź stu­dio­wa­nia w try­bie sta­cjo­nar­nym.

14.Oświadczenie o uczęsz­cza­niu rodzeń­stwa kan­dy­da­ta do tego same­go przed­szko­la, szko­ły, w któ­rej znaj­du­je się oddział przed­szkol­ny.

15.Potwierdzenie woli przy­ję­cia dziec­ka do przed­szko­la.

16.Oświadczenie o miej­scu pra­cy w obwo­dzie szko­ły.

17.Oświadczenie o zamiesz­ki­wa­niu krew­nych w obwo­dzie szko­ły, wspie­ra­ją­cych w zapew­nie­niu nale­ży­tej opie­ki kan­dy­da­to­wi.

18.Potwierdzenie woli przy­ję­cia dziec­ka do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej.

19.Oświadczenie człon­ków komi­sji rekru­ta­cyj­nej.
Wstecz