RÔCZBA
ZAPROSZENIE

Dyrek­tor wraz z całą Spo­łecz­no­ścią Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie ser­decz­nie zapra­sza­ją wszyst­kich chęt­nych, mają­cych swo­je zatro­ska­nie o Najô Kaszëb­skô Tat­czëzna, do wzię­cia udzia­łu w już XVII edy­cji Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwë”, któ­ry stał się już trwa­łą i dum­ną tra­dy­cją gościn­nej szko­ły i gmi­ny Luzi­no.
Kon­kurs pie­śni kaszub­skiej jest pie­lę­gno­wa­niem i roz­wi­ja­niem tra­dy­cji śpie­wa­czych nasze­go regio­nu i pre­zen­ta­cją rodzi­mych pie­śni ludo­wych. Jest festi­wa­lem róż­no­rod­no­ści, zarów­no pod wzglę­dem dobo­ru reper­tu­aru jak i jego inter­pre­ta­cji oraz opra­co­wań muzycz­nych. Uczest­ni­ków jed­no­czy chęć pod­trzy­ma­nia regio­nal­nej tra­dy­cji muzycz­nej, odkry­wa­nia na nowo bogac­twa, pięk­na i szla­chet­no­ści kaszub­skich pieśni.Wszystko to sprzy­ja umac­nia­niu wię­zi mło­de­go poko­le­nia z Małą Ojczy­zną, a tak­że słu­ży ugrun­to­wa­niu poczu­cia przy­na­leż­no­ści etnicz­nej zarów­no w odnie­sie­niu do kul­tu­ry Kaszub jak i do pol­skiej kul­tu­ry naro­do­wej.

Do miłe­go zoba­cze­nia w murach naszej szko­ły w dniu 15 mar­ca 2019 roku!

Dariusz Romp­ca

Bar­ba­ra Pobłoc­ka

Lista uczest­ni­ków, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do fina­łu festi­wa­lu-klik­nij tutaj.

Pro­gram XVII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spiéwë”-kliknij tutaj.

Wstecz
Załącz­ni­ki do pobra­nia: