RÔCZBA
ZAPROSZENIE

logo_festiwalZ wiel­ką rado­ścią mamy zaszczyt poin­for­mo­wać, że zgod­nie z usta­no­wio­ną już miej­sco­wą tra­dy­cją,  zbli­ża się czas cele­bry i obcho­dów świę­ta dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go spo­łecz­no­ści kaszub­skiej orga­ni­zo­wa­ne­go w murach naszej szko­ły.  XVI-sta edy­cja Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë” odbę­dzie się 16 mar­ca 2018 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie.    
W imie­niu wła­snym oraz orga­ni­za­to­rów tego ducho­we­go wyda­rze­nia, pra­gnie­my zapro­sić do udzia­łu wszyst­kich chęt­nych, któ­rym bli­ska jest spra­wa „wie­ści gmin­nej — tej arki przy­mie­rza mię­dzy daw­ny­mi i młod­szy­mi laty” wyra­ża­nej w artyź­mie  mowy ojców naszych i w este­ty­ce muzy­ki, śpie­wu i tań­ca naszych przod­ków. Każ­da for­ma Pań­stwa uczest­nic­twa, aktyw­na czy bier­na, indy­wi­du­al­na czy zbio­ro­wa, w tym pięk­nym świę­cie naszej kaszub­skiej toż­sa­mo­ści i dumy jest ocze­ki­wa­na z wiel­ka aten­cją, zarów­no przez orga­ni­za­to­rów jak i przede wszyst­kim przez uczniów i całą spo­łecz­ność gościn­ne­go Luzi­na.

Dariusz Romp­ca

Bar­ba­ra Pobłoc­ka

Załącz­ni­ki do pobra­nia:

Regu­la­min Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë”

Kar­ta zgło­sze­nio­wa do Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé Spi­éwë”
Wstecz