PREZYDIUM RADY RODZICÓW

wybra­ne dnia 24.09.2019 r.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodzi­ców Grze­gorz Slas
I Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców Ange­li­ka Gra­bow­ska
II Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców Mal­wi­na Kotłow­ska
I Sekre­tarz Rady Rodzi­ców Mag­da­le­na Wypi­jacz
II Sekre­tarz Rady Rodzi­ców Mal­wi­na Pal­lach
Skarb­nik Rady Rodzi­ców Iwo­na Patel­czyk
Czło­nek Rady Rodzi­ców Alek­san­dra Joskow­ska
Czło­nek Rady Rodzi­ców Wio­le­ta Pobłoc­ka
Czło­nek Rady Rodzi­ców Kata­rzy­na Kel­ler

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prze­wod­ni­czą­ca Beata Kowal­ska
Czło­nek Komi­sji Rewi­zyj­nej Mag­da­le­na Lesnau
Czło­nek Komi­sji Rewi­zyj­nej Ber­na­de­ta Białk

kon­takt do Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców:  grzegorzslas07@gmail.com

Numer kon­ta:  32 8349 0002 0012 8993 3000 0010
Wstecz