PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Skład na lata 2017–2018 po zmia­nach z dnia 07.11.2017 r. 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców Iwo­na Naczk
I Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców Ewa Baruch
II Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Rodzi­ców Miro­sła­wa Tec­laf
I Sekre­tarz Rady Rodzi­ców Doro­ta Funk-Roh­raff
II Sekre­tarz Rady Rodzi­ców Justy­na Orze­szek
Skarb­nik Rady Rodzi­ców Iwo­na Patelczk
Czło­nek Rady Rodzi­ców Wio­le­ta Pobłoc­ka
Czło­nek Rady Rodzi­ców Doro­ta Bach
Czło­nek Rady Rodzi­ców Joan­na Pek-Gajew­ska

KOMISJA REWIZYJNA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Prze­wod­ni­czą­ca Beata Kowal­ska
Czło­nek Komi­sji Rewi­zyj­nej Mag­da­le­na Lesnau
Czło­nek Komi­sji Rewi­zyj­nej Ber­na­det­ta Białk

kon­takt do Prze­wod­ni­czą­cej Rady Rodzi­ców: iwona-naczk@wp.pl

Numer kon­ta:  32 8349 0002 0012 8993 3000 0010
Wstecz