Data/Czas Wyda­rze­nie
19/06/2018
Cało­dnio­we
Dys­ko­te­ka klas VI
21/06/2018
Cało­dnio­we
Apel “Bez­piecz­ne waka­cje”
22/06/2018
Cało­dnio­we
Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018

Powe­red by Events Mana­ger