Data/Czas Wyda­rze­nie
20/02/2019
Cało­dnio­we
Ferie zimo­we
21/02/2019
Cało­dnio­we
Ferie zimo­we
22/02/2019
Cało­dnio­we
Ferie zimo­we
23/02/2019
Cało­dnio­we
Ferie zimo­we
24/02/2019
Cało­dnio­we
Ferie zimo­we
14/03/2019
Cało­dnio­we
Dzień Jed­no­ści Kaszu­bów i Świę­to Patro­na Szko­ły
15/03/2019
Cało­dnio­we
XVII Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­scze spi­éwë”
19/03/2019
Cało­dnio­we
Gmin­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny i Mate­ma­tycz­ny
21/03/2019
Cało­dnio­we
Powi­ta­nie wio­sny (oddzia­ły przed­szkol­ne i kla­sy I–III)
18/04/2019
Cało­dnio­we
Wio­sen­na prze­rwa świą­tecz­na
1 2 3 4 5

Powe­red by Events Mana­ger