RÔCZBA

Czej duń­dze­më swią­dë, że Jed­nia z nas je,

w kaszëbi­znie szcze­scé, ùbëtk dlô nas mdze

                                                                (Jón Trep­czik)

Rôczi­më wszët­czëch, chtër­ny chãt­no spi­éwa­ją w kaszëb­sczim jãzëkù, na pòsob­ny XVIII Festi­wal Kaszëb­sczi Pie­snicz­czi Kaszëb­sczé Spi­éwë. Czy­taj dalej

Mali odkryw­cy.

1Gru­pa „Weso­łe Nut­ki” pod opie­ką wycho­waw­czy­ni Nata­lii Klas, przez pierw­sze pół­ro­cze bra­ła udział w  zaję­ciach inno­wa­cyj­nych z cyklu „Mali odkryw­cy. Eks­pe­ry­men­ty i doświad­cze­nia”. Czy­taj dalej

Walen­tyn­ko­wa dys­ko­te­ka

213.02. 2020 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się kar­na­wa­ło­wo-walen­tyn­ko­wa dys­ko­te­ka klas IV-VI. Czy­taj dalej

100 rocz­ni­ca powro­tu Luzi­na do Pol­ski

19 lute­go 1920 r., do Luzi­na wkro­czy­ły woj­ska Fron­tu Pomor­skie­go, któ­ry­mi dowo­dził gene­rał Józef Hal­ler. Nasi miesz­kań­cy przy­wi­ta­li woj­sko pol­skie z nale­ży­ty­mi hono­ra­mi. Czy­taj dalej

OP 5B w biblio­te­ce szkol­nej

1W pierw­szym tygo­dniu lute­go dzie­ci wraz z wycho­waw­czy­nią roz­ma­wia­ły o baśniach i bajecz­kach oraz ogól­nie o tym, co daje nam czy­ta­nie ksią­żek. Czy­taj dalej

Dzień Piz­zy w gru­pie” Weso­łe Nut­ki”

19 lute­go na całym świe­cie obcho­dzo­ny jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Piz­zy. Przed­szko­la­ki z gru­py „Weso­łe Nut­ki” świę­to­wa­ły 10 lute­go. Naj­pierw odby­ły się zaję­cia, któ­re roz­po­czę­ły się zagad­ką: Czy­taj dalej

Wizy­ta poli­cjan­tów w gru­pie „Weso­łe Nut­ki”

1Dnia 11 lute­go 2020 roku do nasze­go przed­szko­la dzie­ci z gru­py OP4B wraz z p. Nata­lią i p. Rena­tą zapro­si­ły funk­cjo­na­riu­szy poli­cji. Czy­taj dalej

Gmin­ne jaseł­ka 2020

311 stycz­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sycho­wie odbył się XX gmin­ny Prze­gląd Jase­łek i Zespo­łów Kolęd­ni­czych. Ucznio­wie z klas II-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod kie­run­kiem Miro­sła­wy Bar­gań­skiej- Kon­kol zapre­zen­to­wa­li swo­je umie­jęt­no­ści aktor­sko-muzycz­ne w insce­ni­za­cji pt.” Nie­biań­ski pre­zent”. Czy­taj dalej

Dzień Bab­ci i Dziad­ka w gru­pie OP4A

dav31 stycz­nia 2020 r. w oddzia­le przed­szkol­nym w gru­pie 4 A zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka, na któ­rą licz­nie przy­by­li bab­cie i dziad­ko­wie przed­szko­la­ków. Czy­taj dalej

Występ OP5C oraz OP4B w muzeum

3W dniu 24 stycz­nia 2020 r. o godz. 18.00 w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko — Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie obcho­dzi­li­śmy 100. rocz­ni­cę uro­dzin nasze­go Patro­na Szko­ły — Lecha Bąd­kow­skie­go. Czy­taj dalej

Bal kar­na­wa­ło­wy I‑III. Sty­czeń 2020

SONY DSCDnia 10.01.2020r. w naszej szko­le odbył się bal kar­na­wa­ło­wy klas I‑III. Hol, w któ­rym odby­wał się bal zdo­bi­ły kolo­ro­we balo­ny oraz ser­pen­ty­ny. Wystrój ten wpro­wa­dził nas w atmos­fe­rę zachę­ca­ją­cą do zaba­wy. Czy­taj dalej

Gwi­ôzd­ka z Lëzëna

SONY DSCJed­nym z naj­star­szych i powszech­nie zna­nych w krę­gu kul­tu­ry kaszub­skiej obrzę­dów okre­su zimo­we­go jest kolę­do­wa­nie. Według zwy­cza­ju zapew­nia­ło ono uro­dzaj, dosta­tek i zdro­wie dla gospo­darstw oraz ludzi, któ­rzy przy­ję­li kolęd­ni­ków. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki” poma­ga­ją pta­kom

1Dzie­ci z gru­py OP4B już dobrze zna­ją nie­któ­re gatun­ki pta­ków i wie­dzą, że zimą jest im potrzeb­na pomoc przed­szko­la­ków. Na zaję­ciach pla­stycz­no – tech­nicz­nych posta­no­wi­ły zro­bić pre­zent dla pta­ków zamiesz­ku­ją­cych w pobli­żu przed­szko­la. Czy­taj dalej

Rekrutacja 2020/21 kliknij foto
Festiwal folkowy-kliknij
Gazetka
Klik foto
<< Lut 2020 >>
pwścpsn
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
125Dni 20Godzin 04Minut 25Sekund