Luzi­no może wygrać Nauko­wą Sta­cję Zabaw PGNIG!

naukowa stacja badańMoże­my wygrać! Wszyst­ko zale­ży od Nas. Gło­su­je­my do 28 lute­go 2018 r.na stro­nie inter­ne­to­wej:
https://www.powietrzebezsmieci.pl/ Gło­so­wa­nie podzie­lo­ne jest na 5 eta­pów. Loka­li­za­cja, któ­ra będzie pierw­sza w ran­kin­gu na koniec dane­go eta­pu wygry­wa Nauko­wą Sta­cję Zabaw PGNiG.
Czy­taj dalej

Jubi­le­uszo­wy X Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Zimo­wej

konkurs 120 Stycz­nia w Lębor­skim Cen­trum Kul­tu­ry odbył się Jubi­le­uszo­wy X Pomor­ski Festi­wal Pio­sen­ki Zimo­wej. W kon­kur­sie wzię­ło udział  62 soli­stów. Czy­taj dalej

Uro­czy­sty Dzień Bab­ci i Dziad­ka

1024 stycz­nia bie­żą­ce­go roku w gru­pie OP6F odbył się uro­czy­sty Dzień Bab­ci i Dziad­ka, któ­ry uświet­ni­li swą obec­no­ścią bab­cie i dziad­ko­wie uczniów. Czy­taj dalej

BAL KARNAWAŁOWY KLAS I – III

SONY DSCDnia 16 stycz­nia 2018 roku na dol­nym holu odbył się bal kar­na­wa­ło­wy klas I – III. Był to nie­zwy­kły wto­rek. Cały hol stał się bajecz­nym miej­scem — ude­ko­ro­wa­ny balo­na­mi, ser­pen­ty­na­mi, wstąż­ka­mi, łań­cu­cha­mi. Moż­na było tam poczuć szczyp­tę magii. Czy­taj dalej

Dro­dzy Rodzi­ce!

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE NA JAKIEKOLWIEK ZAMARZNIĘTE ZBIORNIKI WODNE

Pro­si­my o przy­po­mi­na­nie o tym zaka­zie dzie­ciom prze­by­wa­ją­cym w oko­li­cach sta­wu przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1. W tro­sce o  bez­pie­czeń­stwo dzie­ci przy­po­mi­na­my i pro­si­my, aby prze­strze­ga­no tego zaka­zu

Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go

Szkol­ne jaseł­ka w Koście­le pw. św. Waw­rzyń­ca w Luzi­nie

W dru­gi dzień świąt Boże­go Naro­dze­nia, na mszy św. o godz. 12, ucznio­wie z klas I-VI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 przed­sta­wi­li jaseł­ka. Wier­ni obej­rze­li insce­ni­za­cję bożo­na­ro­dze­nio­wą pt. “Boże Naro­dze­nie mimo wszyst­ko”. Głów­nym prze­sła­niem tej insce­ni­za­cji było uwraż­li­wie­nie na obec­ność Boga w naszym nowo­cze­snym i szyb­kim życiu. Czy­taj dalej

Uro­czy­sta sesja Rady Gmi­ny Luzi­no

1Dnia 28 grud­nia 2017 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go  w Luzi­nie odby­ła się XXXVII Sesja Rady Gmi­ny Luzi­no, pod­czas któ­rej m.in. nagro­dzo­no uczniów i stu­den­tów za wybit­ne osią­gnię­cia. W sumie roz­da­no 124 nagro­dy. Czy­taj dalej

Czas kolę­do­wa­nia

konkurs9 grud­nia 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Domu Kul­tu­ry w Gdy­ni odbył się X Woje­wódz­ki Kon­kurs Pio­sen­ki Świą­tecz­nej „Czas świąt, czas kolę­do­wa­nia”. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 40 mło­dych uczest­ni­ków, któ­rzy pre­zen­to­wa­li po jed­nym utwo­rze o tema­ty­ce świą­tecz­nej w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych — soli­ści Szkół Pod­sta­wo­wych z klas I-III oraz IV-VII. Czy­taj dalej

Wigi­lij­ne spo­tka­nia

SONY DSC22 grud­nia 2017r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 odby­ły się  kla­so­we spo­tka­nia wigi­lij­ne. Przy­go­to­wy­wa­li je sami ucznio­wie klas wraz ze swo­imi wycho­waw­ca­mi. We wszyst­kich kla­sach zago­ścił na sto­le bia­ły obrus i świą­tecz­na atmos­fe­ra. Nie zabra­kło też naj­waż­niej­sze­go sym­bo­lu — opłat­ka, życzeń, śpie­wu kolęd oraz nie­rzad­ko  ude­ko­ro­wa­nej przez samych uczniów cho­in­ki. Czy­taj dalej

Lau­re­aci XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-Pla­stycz­ne­go

Orga­ni­za­to­rem XXIV Pomor­skie­go Kon­kur­su Lite­rac­ko-Pla­stycz­ne­go pt. „Gwiazd­ka tuż…tuż…”  był Zespół Pla­có­wek Oświatowo–Wychowawczych w  Wej­he­ro­wie przy wspar­ciu finan­so­wym Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Wej­he­ro­wie.  Uro­czy­ste  wrę­cze­nie nagród odby­ło się 18 grud­nia 2017 r. w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie. Wśród lau­re­atów tego kon­kur­su zna­leź­li się   rów­nież ucznio­wie naszej szko­ły: Czy­taj dalej

Rekrutacja 2018/19-kliknij foto
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Lut 2018 >>
pwścpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
  1. 16.03.2018 r.
  2. 30.04.2018 r.
  3. 02.05.2018 r.
  4. 04.05.2018 r.
  5. 01.06.2018 r.
124Dni 11Godzin 30Minut 36Sekund

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Luzino może wygrać Naukową Stację Zabaw PGNIG!

Możemy wygrać! Wszystko zależy od Nas. Głosujemy na naszą gminę do 28 lutego 2018 r.na stronie internetowej: https://www.powietrzebezsmieci.pl/

Zmień rozmiar
Kontrast