Pamię­ta­my o zmar­łych

5W mie­sią­cu listo­pad dzie­ci z gru­py OP5B i OP6E wraz z wycho­waw­ca­mi wybra­li się na cmen­tarz oraz do Pomni­ka Powstań­ców i Woja­ków w Luzi­nie. Celem wyj­ścia było ucze­nie pamię­ci zmar­łych.
Dzie­ci wspól­nie z pania­mi w ciszy i sku­pie­niu prze­szły się alej­ka­mi cmen­ta­rza, pomo­dli­ły się i zapa­li­ły zni­cze.


Wstecz