Zdro­wych, bez­piecz­nych i uda­nych waka­cji

wszyst­kim uczniom

życzą

Dyrek­cja i Nauczy­cie­le

Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im Lecha Bąd­kow­skie­go

w Luzi­nie

INFORMACJA

W okresie letnich wakacji sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 13.00.

Zmień rozmiar
Kontrast