Wystaw­ka pozo­sta­wio­nych rze­czy

zdj.2W dniach 17 i 18 czerw­ca br. w godz. 7.30 – 18.00 będą wyło­żo­ne rze­czy pozo­sta­wio­ne przez uczniów w szko­le.
Pro­si­my rodzi­ców, któ­rych dzie­ci zgła­sza­ły zagi­nię­cie ubrań, przed­mio­tów itp. o podej­ście i przej­rze­nie  wystaw­ki. Rze­czy nie­ode­bra­ne do koń­ca roku szkol­ne­go zosta­ną prze­ka­za­ne do Cari­tas.


Wstecz

INFORMACJA

W okresie letnich wakacji sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 13.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.00 – klasy II – VI.

godz. 10.30  - klasy I.

Spotkania dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami grup odbędą się 2 września 2019 r. o godzinie 12.00. Informacja o przydziale do grupy oraz miejscu spotkania zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole (ul. Szkolna 13) 27 sierpnia br.
Zmień rozmiar
Kontrast