Wik­to­ria i Julia lau­re­at­ka­mi

2Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest po raz czter­na­sty SP nr 1 w Czer­sku. Nasza szko­ła uczest­ni­czy­ła w nim dopie­ro dru­gi raz. Jak czy­ta­my na stro­nie orga­ni­za­to­ra – na kon­kurs wpły­nę­ły pra­ce z róż­nych stron Pol­ski.
Głów­nym celem kon­kur­su było uwraż­li­wie­nie dzie­ci i mło­dzie­ży na prze­strze­ga­nie bez­pie­czeń­stwa w cza­sie waka­cji. Każ­da szko­ła mogła prze­słać tyl­ko po 2 pra­ce w dwóch kate­go­riach: kla­sy I – III i IVVIII. Ze SP nr 1 w Luzi­nie wpły­nę­ły pra­ce w kat. kl. IVVIII. Tym bar­dziej cie­szy nas fakt, że obie pra­ce z naszej szko­ły nagro­dzo­no, a lau­re­at­ka­mi kon­kur­su zosta­ły: Wik­to­ria Wołod­ko z kl. V e, któ­ra zdo­by­ła II miej­sce oraz Julia Siciń­ska z kl. VI c, któ­ra upla­so­wa­ła się na miej­scu III. Nauczy­cie­lem i opie­ku­nem dziew­cząt była p. Joan­na Siko­ra. Zwy­cięż­czy­niom gra­tu­lu­je­my!


Wstecz

INFORMACJA

W okresie letnich wakacji sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 13.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.00 – klasy II – VI.

godz. 10.30  - klasy I.

Spotkania dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami grup odbędą się 2 września 2019 r. o godzinie 12.00. Informacja o przydziale do grupy oraz miejscu spotkania zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole (ul. Szkolna 13) 27 sierpnia br.
Zmień rozmiar
Kontrast