Suk­ces Eli­zy i Kac­pra

eliza-i-kacperUcznio­wie kla­sy VI c pod opie­ką p. Joan­ny Siko­ra przy­go­to­wy­wa­li pra­ce na VI Woje­wódz­ki Kon­kurs Infor­ma­tycz­no – Przy­rod­ni­czy „Dla­cze­go nale­ży segre­go­wać odpa­dy?”.
W tym roku star­to­wa­li w kate­go­rii klas IVVI na naj­lep­szą pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną. Na kon­kurs woje­wódz­ki z naszej szko­ły wysła­no 2 pra­ce – Eli­zy Orze­szek i Kac­pra Bem­ki. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­su naszym repre­zen­tan­tom, ponie­waż obie pra­ce zosta­ły nagro­dzo­ne. Eli­za zdo­by­ła miej­sce I, a Kac­per – miej­sce III.

Wstecz

INFORMACJA

W okresie letnich wakacji sekretariat szkoły czynny w godz. 9.00 – 13.00.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.00 – klasy II – VI.

godz. 10.30  - klasy I.

Spotkania dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych z wychowawcami grup odbędą się 2 września 2019 r. o godzinie 12.00. Informacja o przydziale do grupy oraz miejscu spotkania zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w szkole (ul. Szkolna 13) 27 sierpnia br.
Zmień rozmiar
Kontrast