Wyróż­nie­nie dla Wero­ni­ki

125 mar­ca w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie odby­ły się eli­mi­na­cje powia­to­we  XXXVI  Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej. W kate­go­rii kla­sy IV-VI SP wyróż­nie­nie otrzy­ma­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły-Wero­ni­ka Bla­dow­ska z kla­sy 6a. Jury kon­kur­su pod­kre­śla­ło, że w tym roku poziom w tej kate­go­rii był nie­zwy­kle wyso­ki, dla­te­go tym bar­dziej cie­szy nas suk­ces naszej uczen­ni­cy, któ­ra rywa­li­zo­wa­ła z ok. dwu­dzie­sto­ma recy­ta­to­ra­mi z nasze­go powia­tu.

Wstecz

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast