Dzień Bab­ci i Dziad­ka

SONY DSC24 stycz­nia 2019r. w oddzia­le przed­szkol­nym w gru­pie 3/4  i 4 B zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka, na któ­rą licz­nie przy­by­li bab­cie i dziad­ko­wie uczniów. Dzie­ci przy­go­to­wa­ły dla nich pod okiem nauczy­cie­la przed­sta­wie­nie, gdzie recy­to­wa­ły wier­sze, śpie­wa­ły pio­sen­ki i tań­czy­ły. Dziad­ko­wie ze wzru­sze­niem przy­pa­try­wa­li się wystę­pom swo­ich wnu­cząt, nagra­dza­jąc ich grom­ki­mi bra­wa­mi. Na koniec przed­sta­wie­nia, dzie­ci wrę­czy­ły bab­ciom wła­sno­ręcz­nie wyko­na­ne kora­le z maka­ro­nu, a dziad­kom ręcz­nie robio­ne musz­ki z mate­ria­łu. Po czę­ści ofi­cjal­nej goście zosta­li zapro­sze­ni na kawę, her­ba­tę i słod­ki poczę­stu­nek. To był napraw­dę wyjąt­ko­wy dzień pełen uśmie­chu, dumy i rado­ści. Roz­pro­mie­nio­ne twa­rze babć i dziad­ków potwier­dzi­ły słusz­ność stwier­dze­nia, że waż­ne są takie spo­tka­nia oraz wspól­nie spę­dzo­ne chwi­le z wnu­ka­mi.


Wstecz

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast