XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej

3Dnia 25 stycz­nia 2019 r. odbył się w Zespo­le Szkol­no – Przed­szkol­nym w Sze­mu­dzie XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ły dzie­ci i mło­dzież ze szkół, gim­na­zjów, szkół ponad­gim­na­zjal­nych i doro­śli z całe­go woje­wódz­twa pomor­skie­go.  W tym roku wzię­ło udział ponad 270 uczest­ni­ków w pię­ciu kate­go­riach wie­ko­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła Anto­ni­na Hirsz z kla­sy IV f , któ­ra zaję­ła II miej­sce w kate­go­rii soli­ści klas IVVI .wyko­na­ła dwa utwo­ry „Wilij­nô żużón­ka” sło­wa: Tomasz Fop­ke, muzy­ka: Jerzy Sta­chur­ski i „Hej, kòlãn­do prze­szedł czas” sło­wa: Jerzy Sta­chur­ski, muzy­ka: Woj­ciech  Bra­tek.  


Wstecz

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast