Jaseł­ka w oddzia­łach przed­szkol­nych

SONY DSC19 grud­nia 2018r. o godzi­nie 10.00,  w naszej szko­le odby­ły się jaseł­ka bożo­na­ro­dze­nio­we. Zosta­ły one przy­go­to­wa­ne przez rodzi­ców dzie­ci z  gru­py OP6A pod opie­ką pani Ane­ty Wie­czo­rek. W pięk­nie ude­ko­ro­wa­nej sali gim­na­stycz­nej zebra­li się: pan dyrek­tor-Dariusz Romp­ca, pani wice­dy­rek­tor-Bar­ba­ra Pobłoc­ka oraz nauczy­cie­le z dzieć­mi z oddzia­łu przed­szkol­ne­go .Pięk­na sce­no­gra­fia wpro­wa­dzi­ła zgro­ma­dzo­ną publicz­ność w świą­tecz­ny nastrój. O dobrą zaba­wę i miłe dozna­nia słu­cho­we zadba­li zaś zdol­ni akto­rzy-wspa­nia­li rodzi­ce uczniów.


Wstecz

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast