Listy do Nie­pod­le­głej

1Ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ce­sy w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Lite­rac­kim „Listy do Nie­pod­le­głej Pol­ski” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 5 w Redzie z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Macie­jo­wi Kel­le­ro­wi z kla­sy 4 c uda­ło się zdo­być II miej­sce, a Aga­ta Raż­niew­ska z 5 f otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie.


Wstecz

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast