Wier­szy­ki i pier­ni­ki

4Dnia 14.12.2018r.  w świe­tli­cy szkol­nej dzię­ki ini­cja­ty­wie p. Agniesz­ki Bużan i p. Wero­ni­ki Engel­brecht odby­ła się logo­pe­dycz­na akcja pt. „Wier­szy­ki i pier­ni­ki”. Przy bla­sku cho­in­ki dzie­ci pre­zen­to­wa­ły wier­szy­ki o tema­ty­ce bożo­na­ro­dze­nio­wej. Usły­szeć  moż­na było poezję  takich twór­ców jak: Doro­ty Gel­l­ner, Lucy­ny Krze­mie­niec­kiej, czy też Ludwi­ka Ker­na. Za wło­żo­ny trud i pra­cę ucznio­wie zosta­li nagro­dze­ni grom­ki­mi bra­wa­mi oraz upo­min­kiem. Po wspa­nia­łych pre­zen­ta­cjach każ­de z dzie­ci przy­stą­pi­ło do deko­ro­wa­nia pier­ni­ków. Wszyst­kim towa­rzy­szy­ła rado­sna i świą­tecz­na atmos­fe­ra.  Wystę­pu­ją­cym recy­ta­to­rom ser­decz­nie dzię­ku­je­my i zapra­sza­my do zaba­wy za rok!


Wstecz

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast