Uro­czy­sty Dzień Bab­ci i Dziad­ka

1024 stycz­nia bie­żą­ce­go roku w gru­pie OP6F odbył się uro­czy­sty Dzień Bab­ci i Dziad­ka, któ­ry uświet­ni­li swą obec­no­ścią bab­cie i dziad­ko­wie uczniów.
Dzie­ci z pomo­cą nauczy­cie­lek przy­go­to­wa­ły spe­cjal­nie dla dziad­ków przed­sta­wie­nie pt. „Rzep­ka’’. Po przed­sta­wie­niu goście otrzy­ma­li ręcz­nie robio­ne przez dzie­ci upo­min­ki oraz skosz­to­wa­li słod­kich sma­ko­ły­ków.


Wstecz

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Luzino może wygrać Naukową Stację Zabaw PGNIG!

Możemy wygrać! Wszystko zależy od Nas. Głosujemy na naszą gminę do 28 lutego 2018 r.na stronie internetowej: https://www.powietrzebezsmieci.pl/

Zmień rozmiar
Kontrast