Logo­pe­dycz­ne pacyn­ki

101869110_772991216791460_2157871863000448095_n09 czerw­ca 2020 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­ny pt. ”Pacyn­ka logo­pe­dycz­na”. Celem kon­kur­su było pobu­dze­nie wyobraź­ni, fan­ta­zji i eks­pre­sji pla­stycz­nej, a tak­że roz­wi­nię­cie poję­cia pra­cy prze­strzen­nej oraz popu­la­ry­za­cja pra­cy logo­pe­dycz­nej.
Powta­rza­ne pod­czas tera­pii ćwi­cze­nia muszą przy­bie­rać róż­ną for­mę, aby nie znu­dzi­ły się dzie­ciom i nie wywo­ły­wa­ły na ich twa­rzach gry­ma­su znie­chę­ce­nia, dla­te­go wyko­na­ne przez dzie­ci pacyn­ki wyko­rzy­sty­wa­ne będą pod­czas zajęć. Przy oce­nie prac pod uwa­gę bra­no przede wszyst­kim: ory­gi­nal­ność i pomy­sło­wość oraz zaan­ga­żo­wa­nie w ich wyko­na­nie. Wszyst­kim dzie­ciom bio­rą­cym udział w kon­kur­sie gra­tu­lu­je­my i zachę­ca­my do aktyw­no­ści w kolej­nych logo­pe­dycz­nych kon­kur­sach i akcjach! Przy­zna­no nastę­pu­ją­ce nagro­dy i wyróż­nie­nia:

W kate­go­rii oddzia­ły przed­szkol­ne:

I miej­sce: Tomasz Plich­ta,

II miej­sce: Mar­ty­na Miotk,

III miej­sce: Szy­mon Sten­ka,

Wyróż­nie­nie: Robert Olszew­ski,

Wyróż­nie­nie: Mile­na Dopke,

Wyróż­nie­nie: Wero­ni­ka Bie­sch­ke,

Wyróż­nie­nie: Mela­nia Engel­brecht.

W kate­go­rii klas I — III:

I  miej­sce: Paweł Damps,

II miej­sce: Maja Kotłow­ska,

III miej­sce: Adam Kaszu­ba,

Wyróż­nie­nie: Maja Pobłoc­ka,

Wyróż­nie­nie: Niko­dem Dopke,

Wyróż­nie­nie: Nad­ia Sten­ka,

Wyróż­nie­nie: Moni­ka Pie­per – Rydu­chow­ska,

Wyróż­nie­nie: Alan Boy­ke.


Wstecz