Dro­dzy Rodzi­ce!

Infor­mu­je­my, że od dnia 11 maja 2020 r. oddzia­ły przed­szkol­ne przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzna­wia­ją funk­cjo­no­wa­nie. Obo­wią­zu­ją nowe zasa­dy pra­cy, zgod­ne z wytycz­ny­mi Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­ster­stwa Zdro­wia. Pro­si­my o zapo­zna­nie się z obo­wią­zu­ją­cy­mi pro­ce­du­ra­mi zapew­nia­ją­cy­mi bez­pie­czeń­stwo. Dzie­ci będą przy­ję­te po wypeł­nie­niu przez Pań­stwa dekla­ra­cji, któ­rą wcze­śniej, co naj­mniej z jed­no­dnio­wym wyprze­dze­niem, nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie szko­ły w godz. 8.00 — 15.00 (w dni pra­cu­ją­ce). Decy­zja o zakwa­li­fi­ko­wa­niu dziec­ka do opie­ki przed­szkol­nej w okre­sie pan­de­mii COVID-19 zosta­nie prze­ka­za­na tele­fo­nicz­nie.

Dyrek­tor Szko­ły
Dariusz Romp­ca

Do pobra­nia:
1.Wytyczne Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go
2.Wytyczne Mini­ster­stwa Zdro­wia, Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go i Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej
3.Procedury zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa w  Oddzia­łach Przed­szkol­nych w związ­ku z wystą­pie­niem COVID – 19
4.Zgłoszenie  uczęsz­cza­nia dziec­ka do Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go w okre­sie pan­de­mii COVID-19
Wstecz