Daily Archives: 10 października 2017

Komiks pod chmur­ką!!!

DSC_0056Każ­dy z nas może być Super­bo­ha­te­rem. Prze­ko­ny­wa­li o tym w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka uczest­ni­cy pro­jek­tu Komiks pod chmurką.Podczas cało­dnio­wej akcji malar­skiej, któ­ra odby­ła się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie powsta­ły komik­sy o waż­nych dla naszej spo­łecz­no­ści oso­bach. Czy­taj dalej

Sekretariat szkoły w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00-13.00

Zmień rozmiar
Kontrast