Daily Archives: 6 października 2017

Otrzę­si­ny klas IV

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka odby­ły się w  Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie “otrzę­si­ny” klas IV, zor­ga­ni­zo­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne przez Samo­rząd Uczniow­ski, pod czuj­nym okiem opie­ku­na i wycho­waw­ców klas IV. Celem impre­zy było przy­ję­cie czwar­to­kla­si­stów do gro­na uczniów star­szych oraz inte­gra­cja zespo­łów kla­so­wych.
Czy­taj dalej

 Zbiór­ka kar­my i sprzę­tu dla zwie­rząt w schro­ni­sku

SONY DSCDnia 6 paź­dzier­ni­ka 2017 roku ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie zakoń­czy­li zbiór­kę rze­czy dla zwie­rząt, prze­by­wa­ją­cych w schro­ni­sku w Dąbrów­ce. Efekt koń­co­wy był zaska­ku­ją­cy, gdyż dzie­ci zebra­ły ogrom­ną ilość kar­my, koców itp.
Czy­taj dalej

Sekretariat szkoły w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00-13.00

Zmień rozmiar
Kontrast