Naro­do­we Czy­ta­nie 2019

10Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji Naro­do­we Czy­ta­nie 2019.W tym roku czy­ta­li­śmy nowe­le pol­skie, więc ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych chęt­nie wzię­li udział w tej akcji, mając do wybo­ru nastę­pu­ją­ce pozy­cje: Czy­taj dalej

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020

SONY DSCTysią­ce szkół, tysią­ce klas roz­war­ło swo­je bra­my… Do wspól­nej pra­cy stań­my dziś. Uwa­ga! Za-czy-na-my!…”Dnia 2 wrze­śnia o godz.9:00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2019/2020. Czy­taj dalej

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go

SONY DSCWszyst­ko, co zda­rza się raz, może już nie przy­da­rzyć się nigdy wię­cej, ale to, co zda­rza się dwa razy, zda­rzy się na pew­no i trze­ci.” (P. Coel­ho) Czy­taj dalej

Owo­co­we zakoń­cze­nie roku

sdrW świe­tli­cy szkol­nej odby­ło się owo­co­we zakoń­cze­nie roku. Dzie­ci mogły sma­ko­wać róż­ne owo­ce i pozna­wać nowe sma­ki. Roz­ma­wia­li­śmy o owo­cach i warzy­wach, i ich wpły­wie na nasze zdro­wie. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka dzie­ci ze świe­tli­cy

davDnia 14.06 2019 r. odby­ła się wyciecz­ka dzie­ci ze świe­tli­cy do Par­ku Ewo­lu­cji w Sła­wu­tów­ku i Puc­ka. Park był pełen nie­spo­dzia­nek: kino 7D w baty­ska­fie, duży plac zabaw, dino­zau­ry jak praw­dzi­we. Czy­taj dalej

Bez­piecz­ne waka­cje” przed­szko­la­ków

SONY DSC17 czerw­ca 2019r. wszyst­kie dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr. 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie wzię­ły udział w ape­lu „Bez­piecz­ne waka­cje”. Czy­taj dalej

Bez­piecz­ne spor­to­we waka­cje

SONY DSCDnia 18.06.2019 r. ucznio­wie szko­ły uczest­ni­czy­li w ape­lu bez­piecz­ne waka­cje, któ­ry odby­ły się po raz pierw­szy na nowej hali spor­to­wej. Apel w for­mie przed­sta­wie­nia tele­wi­zyj­ne­go został wyko­na­ny przez uczniów klas IV e    i V e, pod okiem nauczy­ciel­ki Justy­ny Ware­nik. Czy­taj dalej

Pan­da 2019

2W dniu 5 kwiet­nia 2019 r. ucznio­wie naszej szko­ły po raz pierw­szy wzię­li udział w Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Przed­mio­to­wym PANDA. Czy­taj dalej

Kan­gur Mate­ma­tycz­ny 2019-wyni­ki

SONY DSCKate­go­ria „Żaczek” (kla­sy II): Plich­ta Karo­li­na kl.II a–bardzo dobry
Płot­ka Wik­tor kl.II e–wyróżnienie
Kategoria„Maluch”(klasy III):Kaczykowski Adam kl.III b–wyróżnienie Czy­taj dalej

Bez­piecz­na szko­ła

SONY DSCDnia 06.06.2019 r. odby­ła się w naszej szko­le lek­cja wycho­waw­cza pod tytu­łem „Reago­wa­nie w sytu­acjach zagra­ża­ją­cych bez­pie­czeń­stwu uczniów (posta­wa czyn­na, nie bier­na)”. Czy­taj dalej

Wystaw­ka pozo­sta­wio­nych rze­czy

zdj.2W dniach 17 i 18 czerw­ca br. w godz. 7.30 – 18.00 będą wyło­żo­ne rze­czy pozo­sta­wio­ne przez uczniów w szko­le. Czy­taj dalej

Wik­to­ria i Julia lau­re­at­ka­mi

2Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest po raz czter­na­sty SP nr 1 w Czer­sku. Nasza szko­ła uczest­ni­czy­ła w nim dopie­ro dru­gi raz. Jak czy­ta­my na stro­nie orga­ni­za­to­ra – na kon­kurs wpły­nę­ły pra­ce z róż­nych stron Pol­ski. Czy­taj dalej

Spo­koj­na Przy­stań Aktyw­no­ści

SONY DSCW kwiet­niu tego roku w naszej szko­le powsta­ło SPA, czy­li Spo­koj­na Przy­stań Aktyw­no­ści (gdzie moż­na odpo­cząć na bar­dzo wygod­nych pufach, sko­rzy­stać ze sto­li­ka do gier bądź pory­so­wać kre­dą na prze­zna­czo­nej do tego czę­ści ścia­nie), oraz stwo­rzo­no małe stre­fy wypo­czyn­ku na wybra­nych kory­ta­rzach szkol­nych. Czy­taj dalej

Hat-trick”

1Choć okre­śle­nie „hat-trick” wywo­dzi się z kry­kie­ta, hoke­ja i pił­ki noż­nej, dosko­na­le odda­je wynik gmin­ne­go kon­kur­su z języ­ka angiel­skie­go ENGLISH IS FUN orga­ni­zo­wa­ne­go przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą im. Jana Paw­ła II w Kębło­wie. Czy­taj dalej

Klik foto
Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Wrz 2019 >>
pwścpsn
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
281Dni 23Godzin 35Minut 41Sekund