Gwiazd­ka tuż… tuż…” IV-VI

20190208_091927Po raz kolej­ny ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ces w XXV Pomor­skim Kon­kur­sie Lite­rac­ko – Pla­stycz­nym „Gwiazd­ka Tuż… Tuż…” orga­ni­zo­wa­nym przez Powia­to­wy Zespół Pla­có­wek Oświa­to­wo – Wycho­waw­czych w Wej­he­ro­wie. Czy­taj dalej

Dzień Bab­ci i Dziad­ka

SONY DSC24 stycz­nia 2019r. w oddzia­le przed­szkol­nym w gru­pie 3/4  i 4 B zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na uro­czy­stość z oka­zji Dnia Bab­ci i Dnia Dziad­ka, na któ­rą licz­nie przy­by­li bab­cie i dziad­ko­wie uczniów. Czy­taj dalej

XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej

3Dnia 25 stycz­nia 2019 r. odbył się w Zespo­le Szkol­no – Przed­szkol­nym w Sze­mu­dzie XIV Pomor­ski Kon­kurs Kaszub­skiej Pie­śni Bożo­na­ro­dze­nio­wej. Czy­taj dalej

Bo góry są…”

3Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie dnia 18 stycz­nia 2019r. gości­ła pana Paw­ła Ner­kow­skie­go twór­cę wydaw­nic­twa „Na szczyt”, wydaw­cę Try­lo­gii Hima­laj­skiej
Czy­taj dalej

Wigi­lij­ne spo­tka­nia

SONY DSC21 grud­nia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej im Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ły się wigi­lij­ne spo­tka­nia kla­so­we. Przy­go­to­wa­niem ich zaję­li się ucznio­wie wraz z wycho­waw­ca­mi. Czy­taj dalej

Jaseł­ka w oddzia­łach przed­szkol­nych

SONY DSC19 grud­nia 2018r. o godzi­nie 10.00,  w naszej szko­le odby­ły się jaseł­ka bożo­na­ro­dze­nio­we. Zosta­ły one przy­go­to­wa­ne przez rodzi­ców dzie­ci z  gru­py OP6A pod opie­ką pani Ane­ty Wie­czo­rek. Czy­taj dalej

Świą­tecz­ne spo­tka­nie-gru­dzień 2018

SONY DSCW dniu 12 grud­nia 2018 roku odby­ło się spo­tka­nie świą­tecz­ne w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Był to magicz­ny wie­czór dla całej spo­łecz­no­ści szko­ły — naszych uczniów, ich rodzi­ców, gro­na peda­go­gicz­ne­go i zapro­szo­nych gości. Czy­taj dalej

Wiel­ki suk­ces pani Kata­rzy­ny Wyskoc­kiej

1Pani Kata­rzy­na Wyskoc­ka- biblio­te­kar­ka w naszej szko­le bar­dzo aktyw­nie moty­wu­je uczniów do czy­ta­nia. Ogrom­na ilość warsz­ta­tów, kon­kur­sów oraz lek­cji biblio­tecz­nych zosta­ła dostrze­żo­na i pani Kata­rzy­na zosta­ła wyróż­nio­na    nomi­na­cją w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie Książ­ka Roku 2018 sek­cji IBBY w kate­go­rii UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA. Czy­taj dalej

Listy do Nie­pod­le­głej

1Ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli suk­ce­sy w Mię­dzysz­kol­nym Kon­kur­sie Lite­rac­kim „Listy do Nie­pod­le­głej Pol­ski” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą nr 5 w Redzie z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Czy­taj dalej

Wier­szy­ki i pier­ni­ki

4Dnia 14.12.2018r.  w świe­tli­cy szkol­nej dzię­ki ini­cja­ty­wie p. Agniesz­ki Bużan i p. Wero­ni­ki Engel­brecht odby­ła się logo­pe­dycz­na akcja pt. „Wier­szy­ki i pier­ni­ki”. Przy bla­sku cho­in­ki dzie­ci pre­zen­to­wa­ły wier­szy­ki o tema­ty­ce bożo­na­ro­dze­nio­wej. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty komik­so­we

20181205_103418Dnia 5 grud­nia kla­sa 4e wraz z wycho­waw­cą-panią Justy­ną Ware­nik oraz nauczy­cie­lem biblio­te­ka­rzem- Kata­rzy­ną Wyskoc­ką uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach komik­so­wych, pro­wa­dzo­nych przez pana Łuka­sza Kowal­czu­ka, zawo­do­we­go auto­ra komik­sów, w Sta­cji Kul­tu­ra w Rumi. Czy­taj dalej

Koło Przy­ja­ciół Biblio­te­ki

10Koło Przy­ja­ciół Biblio­te­ki Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie od paź­dzier­ni­ka do listo­pa­da 2018 roku reali­zo­wa­ło sze­reg dzia­łań czy­tel­ni­czych. W ramach spo­tkań, w któ­rych uczest­ni­cy pre­zen­to­wa­li wybra­ne przez sie­bie lek­tu­ry, Czy­taj dalej

Andrzej­ki 2018

SONY DSCW 28 listo­pa­da 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się dys­ko­te­ka andrzej­ko­wa dla klas IV-VI. Przy dźwię­kach popu­lar­nych pio­se­nek roz­po­czę­ła się część tanecz­na, pod­czas któ­rej każ­dy z przy­by­łych uczest­ni­ków mógł się wyka­zać swo­imi umie­jęt­no­ścia­mi. Czy­taj dalej

Zaba­wa czy­tel­ni­cza

5Wejdź do świa­ta Narnii”- pod takim hasłem dnia 26 listo­pa­da Biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie zor­ga­ni­zo­wa­ła zaba­wę czy­tel­ni­czą pole­ga­ją­cą na prze­czy­ta­niu książ­ki C.S. Lewi­sa pt. „Opo­wie­ści z Narnii”, następ­nie nale­ża­ło odwie­dzić biblio­te­kę szkol­ną i wylo­so­wać kar­tę z cyta­tem z książ­ki. Czy­taj dalej

Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Niepodległa
Klik foto
121Dni 07Godzin 52Minut 22Sekund