Ucznio­wie uczą się podró­żo­wać

SONY DSCW dniach 09–16 X 2018r. ucznio­wie klas czwar­tych i pią­tych bra­li udział w zaję­ciach w ramach siód­mej edy­cji pro­gra­mu „Wycho­wa­nie komu­ni­ka­cyj­ne” Zosta­ły one zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Metro­po­li­tal­ny Zwią­zek Komu­ni­ka­cyj­ny Zato­ki Gdań­skiej”. Czy­taj dalej

Świę­to DEN w naszej szko­le

SONY DSCDnia 12 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie oraz zapro­sze­ni goście spo­tka­li się, aby świę­to­wać Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej. „Nauczy­ciel pro­wa­dzi za rękę, otwie­ra umysł, doty­ka ser­ca…” Czy­taj dalej

#CodeWeekchallenge2018#

code weekPierw­szy raz ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie bio­rą udział w Code Week 2018, czy­li Euro­pej­skim Tygo­dniu Kodo­wa­nia (15–19.10.2018r.) Czy­taj dalej

Otrzę­si­ny czwar­ta­ków

SONY DSCZgod­nie z tra­dy­cją naszej szko­ły, rok­rocz­nie odby­wa się przy­ję­cie uczniów klas czwar­tych  do gro­na „star­sza­ków” poprzez udział w otrzę­si­nach. W  tym roku odby­ły się one 5 paź­dzier­ni­ka i zaty­tu­ło­wa­ne były: „File­mon i Boni­fa­cy. Po pro­stu koci świat…” Czy­taj dalej

Zbiór­ka kar­my dla schro­ni­ska w Dąbrów­ce

SONY DSCWzo­rem lat ubie­głych w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła zbiór­ka darów na rzecz zwie­rząt ze schro­ni­ska w  Dąbrów­ce. Czy­taj dalej

Warsz­ta­ty orni­to­lo­gicz­ne

SONY DSCCzy sowy napraw­dę są mądre? Jakie sowy wystę­pu­ją w Pol­sce? Czym jest wypluw­ka? Któ­ra sowa jest naj­więk­sza? 4.10.2018, w kla­sach 2a, 2b, 2e oraz 1b odby­ły się warsz­ta­ty orni­to­lo­gicz­ne. Czy­taj dalej

VIII Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia

SONY DSC28 wrze­śnia nasza szko­ła bra­ła udział w VIII Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 4579  szkół z 36 kra­jów na całym świe­cie. Czy­taj dalej

Pod­nio­sła uro­czy­stość pierw­szo­kla­si­stów

SONY DSC28 wrze­śnia b.r. w naszej szko­le odby­ła się nie­zwy­kle waż­na uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych. Z tej oka­zji gości­li­śmy wój­ta Gmi­ny Luzi­no p. Jaro­sła­wa Weje­ra, prze­wod­ni­czą­cą Rady Rodzi­ców p. Iwo­nę Naczk oraz licz­nie przy­by­łych rodzi­ców pierw­szo­kla­si­stów. Czy­taj dalej

Moje zdro­wie, mój skarb

SONY DSC Moje zdro­wie, mój skarb ”- tak brzmiał tytuł godzi­ny wycho­waw­czej prze­pro­wa­dzo­nej 26 wrze­śnia przez stu­den­ta Gdań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go dla klas VI i V w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Świę­to demo­kra­cji !

SONY DSCDla wszyst­kich uczniów wrze­sień jest mie­sią­cem roz­po­czy­na­ją­cym kolej­ny rok szkol­ny. To czas zmian, posta­no­wień, nadziei, nowych pomy­słów i marzeń. To tak­że czas, kie­dy dzie­ci sta­wia­ją swo­je pierw­sze kro­ki w trud­nej sztu­ce demo­kra­cji. Czy­taj dalej

Klik foto
Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
<< Paź 2018 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
241Dni 20Godzin 57Minut 19Sekund
Festiwal piosenki kaszubskiej