Karo­li­na i Tomek lau­re­ata­mi

1Karo­li­na i Tomek zosta­li lau­re­ata­mi V Woje­wódz­kie­go Kon­kur­su Informatyczno–Przyrodniczego DLACZEGO NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY? Orga­ni­za­to­rem kolej­nej edy­cji kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 85 w Gdań­sku. Kon­kurs prze­zna­czo­ny był dla uczniów kl. IV-VII. Czy­taj dalej

Kolej­ny suk­ces uczniów naszej szko­ły

47 czerw­ca 2018r w Misze­wie odbył się XI Woje­wódz­ki Kon­kurs Pie­śni im. Jana Trep­czy­ka.  Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie uczen­ni­ce, któ­re zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez juro­rów kon­kur­su. W kate­go­rii klas 0-I uczen­ni­ca kla­sy I a Kor­ne­lia Siko­ra zdo­by­ła II miej­sce, a  kate­go­rii klas II-IV Anto­ni­na Hirsz z kla­sy III f zdo­by­ła miej­sce I. Czy­taj dalej

Wokal­ne talen­ty z naszej szko­ły

73 czerw­ca 2018r odbył się XIX Powia­to­wy Prze­gląd „Talen­ty Wokal­ne” Luzi­no 2018r. Naszą szko­łę w naj­młod­szej kate­go­rii wie­ko­wej repre­zen­to­wa­li Gra­cjan Pal­lach z gru­py 4-ro lat­ków oraz Kla­ra Dunst i Hubert Kaczy­kow­ski z gru­py 5-cio lat­ków. W kate­go­rii 7–9 lat wystą­pi­li: Czy­taj dalej

Prze­stęp­stwa w sie­ci — edu­ka­cja praw­na

SONY DSCDnia 29.05.2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ła się  lek­cja wycho­waw­cza na temat  „Prze­stęp­stwa w sie­ci — edu­ka­cja praw­na oraz kształ­to­wa­nie u uczniów poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści ” prze­pro­wa­dzo­na przez asp. sztab. Anet­tę Potry­kus i st. sierż. Karo­li­nę Pruch­niak. Czy­taj dalej

Poko­chaj książ­kę

SONY DSCMaj jest mie­sią­cem, w któ­rym biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­su­mo­wa­ła cało­rocz­ny pro­jekt pt. „Poko­chaj książ­kę”. 24.05.2018 r. pod­czas uro­czy­stej aka­de­mii zosta­ły roz­strzy­gnię­te kon­kur­sy czy­tel­ni­cze prze­pro­wa­dzo­ne przez biblio­te­kę szkol­ną, a tak­że akcje, zaba­wy czy­tel­ni­cze oraz cało­rocz­na zbiór­ka ksią­żek i ran­king czy­tel­ni­czy. Czy­taj dalej

Dys­ko­te­ka klas IV-VI

SONY DSCW pią­tek, 18.05.2018 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ła się tra­dy­cyj­nie wio­sen­na dys­ko­te­ka dla klas IV-VI. Przy dźwię­kach zna­nych i lubia­nych pio­se­nek roz­po­czę­ła się wspól­na zaba­wa tanecz­na, pod­czas któ­rej każ­dy z przy­by­łych uczest­ni­ków mógł się zre­lak­so­wać, potań­czyć i miło spę­dzić czas ze szkol­ny­mi przy­ja­ciół­mi. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR Wej­he­ro­wo

SONY DSCDnia 18 maja 2018 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się spo­tka­nie z ratow­ni­kiem WOPR- Jaku­bem R., w któ­rym wzię­ły udział kla­sy pierw­sze i dru­gie. Ucznio­wie mie­li oka­zję poroz­ma­wiać z ratow­ni­kiem o pra­wi­dło­wym zacho­wa­niu nad wodą, jak rów­nież o tym, co wol­no, a cze­go nie wol­no robić, gdy się zgu­bi­my. Czy­taj dalej

Tade­usz Kościusz­ko-lek­cja biblio­tecz­na dla kl. V-VI

SONY DSCDnia 17 maja 2018 roku biblio­te­ka Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie pod­ję­ła kolej­ne dzia­ła­nie akty­wi­zu­ją­ce uczniów do się­ga­nia po „sło­wo pisa­ne”. Kla­sa VB jako pierw­sza zapo­zna­ła się z posta­cią Tade­usza Kościusz­ki, wiel­kie­go patrio­ty, boha­te­ra Pol­ski, a tak­że zna­ne­go w całym świe­cie przy­ja­cie­la i boha­te­ra Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki. Czy­taj dalej

Tydzień biblio­tek

2Dnia 8 maja 2018 roku gru­pa pierw­szo­kla­si­stów i dru­go­kla­si­stów wraz z wycho­waw­ca­mi uda­ła się do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Leona Rop­pla w Luzi­nie. W ramach tygo­dnia biblio­tek  zosta­li­śmy zapro­sze­ni na spo­tka­nie autor­skie z Panią Moni­ką Sawic­ką – Kac­przyk – pisar­ką ksią­żek dla dzie­ci i doro­słych. Czy­taj dalej

English is fun

1W dniach 24 i 26 kwiet­nia 2018 r. odbył się etap szkol­ny kon­kur­su języ­ka angiel­skie­go „English is fun”. Cie­szył się on dużym zain­te­re­so­wa­niem. Następ­nie 28 maja 2018 r. miał miej­sce etap gmin­ny kon­kur­su w Kębło­wie. Ucznio­wie i  uczen­ni­ce, któ­re zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do tego eta­pu, zaję­li nastę­pu­ją­ce miej­sca w swo­ich kate­go­riach: Czy­taj dalej

Centrum Luzina. Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Cze 2018 >>
pwścpsn
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
  1. 16.03.2018 r.
  2. 30.04.2018 r.
  3. 02.05.2018 r.
  4. 04.05.2018 r.
  5. 01.06.2018 r.
03Dni 05Godzin 25Minut 10Sekund

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego

 w Luzinie, ul. Szkolna 13

odbędzie się 22 czerwca 2018 r.

 o godz. 9.00  dla klas „O” – V oraz o godz. 11.00 dla kl. VI.

Zmień rozmiar
Kontrast