Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018

SONY DSCW dniu 22 czerw­ca 2018 roku  w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Lecha Bąd­kow­skie­go  odby­ło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2017/2018 . Ucznio­wie klas I-V spo­tka­li się z wycho­waw­ca­mi o godz. 9:00, nato­miast ucznio­wie  klas VI  o godzi­nie 11:00. W trak­cie uro­czy­sto­ści dyrek­tor szko­ły pan  Dariusz Romp­ca dzię­ko­wał wszyst­kim za cięż­ką  pra­cę w tym roku szkol­nym. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka regio­nal­na Mecho­wo-Puck

20180619_09205619 czerw­ca o godzi­nie 8.05 ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie, uczą­cy się języ­ka kaszub­skie­go uda­li się wraz z opie­ku­na­mi na wyciecz­kę regio­nal­ną do Puc­ka. Pod­czas wspól­nej jaz­dy kie­row­nik wyciecz­ki Pani Miro­sła­wa Mar­szew­ska opo­wia­da­ła uczest­ni­kom o histo­rii Kaszu­bów pod­czas woj­ny, wspo­mi­na­jąc mar­ty­ro­lo­gię Kaszub w lasach Pia­śnic­kich. Czy­taj dalej

Jak nie czy­tam jak czy­tam

SONY DSCJak nie czy­tam jak czy­tam” pod takim hasłem 8 czerw­ca ruszy­ła ogól­no­pol­ska akcja biblio­tek uka­zu­ją­ca dzie­ci i mło­dzież ze szkół w całym kra­ju czy­ta­ją­cych książ­ki. Rów­nież „Jedyn­ka” włą­czy­ła się w tą pro­mu­ją­cą czy­tel­nic­two, rado­sną zaba­wę. Czy­taj dalej

Suk­ces Karo­li­ny!

1Pod koniec roku szkol­ne­go roz­strzy­gnął się Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Gra­fi­ki Kom­pu­te­ro­wej „Bez­piecz­ne waka­cje”, w któ­rym nasza szko­ła bra­ła po raz pierw­szy udział. Orga­ni­za­to­rem XIII już edy­cji kon­kur­su była Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Czer­sku. W tym roku kon­ku­ren­cja była więk­sza, ponie­waż do rywa­li­za­cji dołą­czy­ły rów­nież kla­sy siód­me. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka IVe i IVf

IMG_20180607_093712W dniu 7 czerw­ca 2018 r. ucznio­wie klas IV e i IV f wybra­li się na wyciecz­kę, aby poznać Kaszu­by, czy­li jeden z  naj­pięk­niej­szych regio­nów Pol­ski. Dzie­ci mia­ły oka­zję poznać część histo­rii Pol­ski zwie­dza­jąc Muzeum Hym­nu Naro­do­we­go w Będo­mi­nie i poznać spo­sób wytwa­rza­nia papie­ru czer­pa­ne­go. Czy­taj dalej

Bez­piecz­ne waka­cje” przed­szko­la­ków

SONY DSCDnia 20 czerw­ca 2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się apel „Bez­piecz­ne waka­cje”  skie­ro­wa­ny do dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych. Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez dzie­ci uczęsz­cza­ją­ce na zaję­cia w godzi­nach ponadwy­mia­ro­wych pod  kie­run­kiem pani Mag­da­le­ny Hinz. Czy­taj dalej

Żegna­my kla­sy szó­ste

SONY DSC19 czerw­ca 2018 roku odby­ła się poże­gnal­na dys­ko­te­ka klas szó­stych. Orga­ni­za­to­ra­mi tego wyjąt­ko­we­go popo­łu­dnia byli ucznio­wie klas szó­stych wraz z rodzi­ca­mi. Ucznio­wie w odświęt­nych stro­jach, w gro­nie swo­ich szkol­nych przy­ja­ciół świę­to­wa­li zakoń­cze­nie nauki w naszej szko­le. Czy­taj dalej

Baśnio­wy amba­ras

SONY DSCDnia 15.06.2018r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odby­ło się przed­sta­wie­nie pt. „BAŚNIOWY AMBARAS”. Spek­takl przy­go­to­wa­ny przez panie uczą­ce w  oddzia­łach przed­szkol­nych doty­czył bajek i dzie­cię­cej fan­ta­zji. Nauczy­ciel­ki przy­po­mnia­ły dzie­ciom, że war­to czy­tać książ­ki i nigdy nie nale­ży rezy­gno­wać z marzeń. Czy­taj dalej

Szkol­na liga kolo­rów

davDnia 14 czerw­ca 2018 r. nasza szko­ła zosta­ła „zamie­nio­na” na are­nę spor­to­wą. W taki wła­śnie spo­sób posta­no­wi­li­śmy przy­łą­czyć się do otwar­cia Mun­dia­lu w Rosji. Tego dnia ucznio­wie, a tak­że nauczy­cie­le przy­szli do szko­ły w try­ko­tach ulu­bio­nych klu­bów spor­to­wych, repre­zen­ta­cji lub w bar­wach bia­ło czer­wo­nych. Czy­taj dalej

Dzień Dziec­ka 2018 w naszej szko­le

SONY DSCZgod­nie z tra­dy­cją naszej pod­sta­wów­ki z oka­zji Dnia Dziec­ka zor­ga­ni­zo­wa­no festyn szkol­ny. Dzień Dziec­ka roz­po­czął się od cie­płych słów powi­ta­nia przez pana dyrek­to­ra, któ­ry zło­żył wszyst­kim uczniom naj­ser­decz­niej­sze życze­nia z racji ich świę­ta. Czy­taj dalej

 Luzino. Klik foto
Klik foto
Rekrutacja 2018/19 kliknij foto, dokumenty do pobrania, listy
Festiwal piosenki kaszubskiej
<< Sie 2018 >>
pwścpsn
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
13Dni 14Godzin 17Minut 16Sekund

Sekretariat szkoły w okresie wakacji jest czynny w godz. 9.00-13.00

Zmień rozmiar
Kontrast