Poma­ga­my bez­dom­nym zwie­rzę­tom

1Dnia 4 paź­dzier­ni­ka 2019 r. prze­ko­na­li­śmy się jak ogrom­ną dozą empa­tii i wspar­cia wyka­za­li się nasi ucznio­wie. Zwie­rzę­ta ze schro­ni­ska w Dąbrów­ce już po raz kolej­ny otrzy­ma­li naszą pomoc w posta­ci cie­płych koców, podu­szek, zaba­wek, a przede wszyst­kim kar­my. Czy­taj dalej

Przy­go­to­wu­je­my zdro­we kanap­ki

3W ramach pro­fi­lak­ty­ki zdro­we­go żywie­nia dzie­ci z gru­py OP6E i OP6C pod­czas swo­ich zajęć wyko­na­ły samo­dziel­nie zdro­we kanap­ki. Tego dnia dzie­ci przy­nio­sły na zaję­cia potrzeb­ne pro­duk­ty. Czy­taj dalej

Z wizy­tą w warzyw­nia­ku

1Jesień to czas zbio­rów wie­lu owo­ców i warzyw. Ich róż­no­rod­ność i pięk­no podzi­wia­ły dzie­ci z gru­py OP 6E oraz OP 5B, któ­re 03.10.2019 r. uda­ły się do pobli­skie­go warzyw­nia­ka. Czy­taj dalej

#CodeWeek2019#

1Logicz­ne myśle­nie, zada­nio­we podej­ście do sta­wia­nych pro­ble­mów, kre­atyw­ność, współ­pra­ca w zespo­le i komunikacja–to nie­oce­nio­ne kom­pe­ten­cje przy­szło­ści, któ­re war­to kształ­to­wać już od naj­młod­szych lat. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki

6W pią­tek 13.09.2019 r.  w gru­pie OP 5B obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Krop­ki. Celem tego świę­ta jest wzbu­dze­nie u dzie­ci kre­atyw­no­ści, pomy­sło­wo­ści i zachę­ce­nie ich do two­rze­nia, dzia­ła­nia. Czy­taj dalej

Kolo­ro­we podwór­ko

SONY DSCW dniu 24.09.2019r. na tera­nie naszej szko­ły, na pla­cu przy hali spor­to­wej zespół w skła­dzie: Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa, Syl­wia Wil­la oraz Nata­lia Podwoj­ska, z myślą o naj­młod­szych, stwo­rzył pro­jekt kolo­ro­we­go podwór­ka. Czy­taj dalej

Ślu­bo­wa­nie klas pierw­szych

2W pią­tek  27.09.2019 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie  mia­ła miej­sce uro­czy­stość ślu­bo­wa­nia uczniów klas pierw­szych. Ślu­bo­wa­nie to jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń w życiu każ­de­go ucznia, dla­te­go uro­czy­stość mia­ła bar­dzo pod­nio­sły, a zara­zem rado­sny cha­rak­ter. Czy­taj dalej

Dzień Przed­szko­la­ka

1Dnia 20 wrze­śnia 2019 r. w oddzia­łach przed­szkol­nych Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się obcho­dy „Dnia Przed­szko­la­ka”. Tego dnia, dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­nej zaba­wy i udzia­łu w kon­kur­sach w sali, jak i rów­nież na pla­cu zabaw. Czy­taj dalej

Wybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go

davWybo­ry do Samo­rzą­du Uczniow­skie­go w naszej szko­le odby­ły się 18.09.2019 r.  Do boju o sie­dem miejsc przy­stą­pi­ło 25 kan­dy­da­tów z klas V i VI, speł­nia­ją­cych wyma­ga­ne kry­te­ria. Czy­taj dalej

Naro­do­we Czy­ta­nie 2019

10Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 w Luzi­nie wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji Naro­do­we Czy­ta­nie 2019.W tym roku czy­ta­li­śmy nowe­le pol­skie, więc ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych chęt­nie wzię­li udział w tej akcji, mając do wybo­ru nastę­pu­ją­ce pozy­cje: Czy­taj dalej

Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020

SONY DSCTysią­ce szkół, tysią­ce klas roz­war­ło swo­je bra­my… Do wspól­nej pra­cy stań­my dziś. Uwa­ga! Za-czy-na-my!…”Dnia 2 wrze­śnia o godz.9:00 w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. L. Bąd­kow­skie­go odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji roz­po­czę­cia roku szkol­ne­go 2019/2020. Czy­taj dalej

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go

SONY DSCWszyst­ko, co zda­rza się raz, może już nie przy­da­rzyć się nigdy wię­cej, ale to, co zda­rza się dwa razy, zda­rzy się na pew­no i trze­ci.” (P. Coel­ho) Czy­taj dalej

Owo­co­we zakoń­cze­nie roku

sdrW świe­tli­cy szkol­nej odby­ło się owo­co­we zakoń­cze­nie roku. Dzie­ci mogły sma­ko­wać róż­ne owo­ce i pozna­wać nowe sma­ki. Roz­ma­wia­li­śmy o owo­cach i warzy­wach, i ich wpły­wie na nasze zdro­wie. Czy­taj dalej

Wyciecz­ka dzie­ci ze świe­tli­cy

davDnia 14.06 2019 r. odby­ła się wyciecz­ka dzie­ci ze świe­tli­cy do Par­ku Ewo­lu­cji w Sła­wu­tów­ku i Puc­ka. Park był pełen nie­spo­dzia­nek: kino 7D w baty­ska­fie, duży plac zabaw, dino­zau­ry jak praw­dzi­we. Czy­taj dalej

Klik foto
Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Paź 2019 >>
pwścpsn
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
249Dni 08Godzin 50Minut 27Sekund