Dzień Teatru w biblio­te­ce

SONY DSCZ oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru 27 mar­ca 2019 r. biblio­te­ka szkol­na mia­ła przy­jem­ność zapro­sić uczniów klas pierw­szych, dru­gich i trze­cich wraz z nauczy­cie­la­mi na czy­ta­nie wra­że­nio­we — Teatrzyk Kami­shi­bai. Czy­taj dalej

Paso­wa­nie na czy­tel­ni­ka

SONY DSCDnia 12 mar­ca 2019 r. w SP nr 1 w Luzi­nie odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia „Paso­wa­nia na czy­tel­ni­ka”, pod­czas któ­rej ucznio­wie klas pierw­szych zosta­li ofi­cjal­nie przy­ję­ci do bra­ci czy­tel­ni­czej biblio­te­ki szkol­nej. Czy­taj dalej

Osią­gnię­cia „Luziń­skich Dzwo­necz­ków”

1W dniu 15 mar­ca 2019 roku dzie­ci z zespo­łu kaszub­skie­go „Luziń­skie Dzwo­necz­ki” wzię­ły udział w Pomor­skim Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwë, któ­ry jak co roku odby­wał się on w naszej szko­le pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Poczy­taj­ki 2019

5Biblio­te­ka szkol­na zor­ga­ni­zo­wa­ła po raz kolej­ny Poczy­taj­ki-zaję­cia czy­tel­ni­czo-biblio­tecz­ne dla naj­młod­szych. Gru­py przed­szkol­ne mia­ły oka­zję obej­rzeć pomiesz­cze­nia biblio­tecz­ne: czy­tel­nię, wypo­ży­czal­nię oraz pra­cow­nię kom­pu­te­ro­wą. Czy­taj dalej

Świę­to Patro­na w luziń­skiej „Jedyn­ce”

SONY DSC14 mar­ca 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im Lecha Bąd­kow­skie­go  w Luzi­nie obcho­dzo­no Świę­to Patro­na Szko­ły. Tra­dy­cyj­nie jest ono połą­czo­ne z przy­pa­da­ją­cym na 19 mar­ca Dniem Jed­no­ści Kaszu­bów. Czy­taj dalej

Kaszëb­sczé Spi­éwë

SONY DSCDnia 15.03.2019 r. Luzi­no, po raz kolej­ny, sta­ło się sto­li­cą pio­sen­ki kaszub­skiej. W Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie odbył się  finał woje­wódz­ki XVII Pomor­skie­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Kaszub­skiej „Kaszëb­sczé spi­éwé”. Czy­taj dalej

Wyróż­nie­nie dla Wero­ni­ki

125 mar­ca w Muzeum Piśmien­nic­twa i Muzy­ki Kaszub­sko-Pomor­skiej w Wej­he­ro­wie odby­ły się eli­mi­na­cje powia­to­we  XXXVI  Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Poezji Pol­skiej. Czy­taj dalej

Ody­se­ja Umy­słu

1W nie­dzie­lę, 10.03.2019, sied­mio­ro uczniów(Eliza Wica, Łukasz Wypi­jacz, Nico­la Witt, Zosia Boj­ka, Patry­cja Kujot i  Aga­ta Gru­ba) po raz pierw­szy repre­zen­to­wa­ło szko­łę na woje­wódz­kim eta­pie mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su Ody­sei Umy­słu.
Czy­taj dalej

Sezon bie­go­wy roz­po­czę­ty

5Dnia 25.03.2019 r. w GOSRiT Luzi­no odby­ły się Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej-Dru­ży­no­we Bie­gi Prze­ła­jo­we. Skład repre­zen­ta­cji Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie przed­sta­wiał się nastę­pu­ją­co:

Czy­taj dalej

Świet­ny występ naszych histo­ry­ków

davDnia 18.03.2019 r., trzy­oso­bo­wa dru­ży­na uczniów naszej szko­ły wzię­ła udział w eli­mi­na­cjach rejo­no­wych kon­kur­su „Pol­skie Siły Zbroj­ne na fron­tach II woj­ny świa­to­wej”, któ­re odby­ły się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 9 w Sopo­cie. Czy­taj dalej

Powi­ta­nie wio­sny

3W dniu 21 mar­ca obcho­dzi­li­śmy pierw­szy dzień wio­sny, czy­li poże­gna­nie zimy. Z tej oka­zji o godzi­nie 10:00 dzie­ci z oddzia­łów przed­szkol­nych wraz z opie­ku­na­mi ruszy­ły w barw­nym koro­wo­dzie uli­ca­mi Luzi­na, pod­czas któ­re­go dzie­ci krzy­cza­ły wio­sen­ne hasła i gło­śno śpie­wa­ły pio­sen­ki. Czy­taj dalej

Kon­kurs wie­dzy o patro­nie

davTra­dy­cyj­nie marzec jest świę­tem  Patro­na Szkoły–Lecha Bąd­kow­skie­go. Z tej oka­zji został zor­ga­ni­zo­wa­ny kon­kurs wie­dzy o Lechu Bąd­kow­skim dla klas IVVI pt. „Poznaj nasze­go patrona–Lecha Bąd­kow­skie­go”. Czy­taj dalej

Daw­no ‚daw­no temu…

6Dnia 7.03.2019r. został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pla­stycz­ny pt. “Daw­no, daw­no temu w Sła­wu­tów­ku” orga­ni­zo­wa­ny przez Park Ewo­lu­cji. Czy­taj dalej

Nasi ucznio­wie się bawią

SONY DSC28.02.2019r. ucznio­wie klas IVVI Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie, uczest­ni­czy­li w zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Samo­rząd Szkol­ny dys­ko­te­ce kar­na­wa­ło­wej. Czy­taj dalej

Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Niepodległa
Klik foto
<< Kwi 2019 >>
pwścpsn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
57Dni 16Godzin 48Minut 19Sekund

SZANOWNI RODZICE!

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi w sprawach oświaty oraz zapowiedzianym w Polsce od dnia 8.04. 2019 r. (poniedziałek) strajkiem w szkołach zwracam się z prośbą do rodziców o nieposyłanie dzieci do szkoły w tym okresie, tj. od 8.04.2019 do czasu zakończenia akcji strajkowej. W czasie strajku szkoła nie będzie mogła również zapewnić dzieciom obiadów. O odwołaniu lub zakończeniu akcji strajkowej poinformujemy za pośrednictwem iDziennika, strony internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Proszę o zrozumienie sytuacji.

Dziękuję!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Dariusz Rompca

 
Zmień rozmiar
Kontrast