Weso­łe Nutki”-elektrycy i kucha­rze

27Przez ostat­ni tydzień dzie­ci z gru­py „Weso­łe Nut­ki” roz­ma­wia­ły na temat urzą­dzeń elek­trycz­nych. Na począ­tek odby­ła się pre­zen­ta­cja sprzę­tu elek­trycz­ne­go, następ­nie dzie­ci szu­ka­ły jakie urzą­dza­nia elek­trycz­ne są w przed­szko­lu oraz odga­dy­wa­ły zagad­ki. Czy­taj dalej

Dzień Nie­pod­le­gło­ści

48 listo­pa­da obcho­dzi­li­śmy w naszej szko­le Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, któ­re nale­ży do naj­waż­niej­szych świąt w kalen­da­rzu uro­czy­sto­ści patrio­tycz­nych. Czy­taj dalej

Gru­pa OP4B pamię­ta o zmar­łych

8Pamięć o zmar­łych jest obo­wiąz­kiem każ­de­go czło­wie­ka. Wpro­wa­dza­jąc dzie­ci w świat war­to­ści spo­łecz­no — moral­nych oraz uczuć patrio­tycz­nych, nie może zabrak­nąć zajęć przy­bli­ża­ją­cych dzie­ciom naszych boha­te­rów naro­do­wych, któ­rzy zgi­nę­li w obro­nie naszej ojczy­zny. Czy­taj dalej

Weso­łe Nut­ki” też poma­ga­ją!

6Dzie­ci z gru­py OP4B rów­nież przy­łą­czy­ły się do AKCJI ZBIERAMY ZAKRĘTKI DLA Huber­ci­ka. Przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi z zaan­ga­żo­wa­niem włą­czy­ły się do akcji. Czy­taj dalej

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek

3Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Posta­ci z Bajek obcho­dzo­ny jest na całym świe­cie. Jest to świę­to wszyst­kich baj­ko­wych posta­ci i dobry moment, aby przy­po­mnieć sobie część z nich. Baj­ki towa­rzy­szą nam od naj­młod­szych lat, roz­we­se­la­ją i bawią, ale też prze­ka­zu­ją waż­ne praw­dy życio­we. Czy­taj dalej

Jesien­ne warsz­ta­ty z rodzi­ca­mi uczniów

5W dniu 31.10.2019 r. wycho­waw­czy­ni Nata­lia Klas z pomo­cą  p. Rena­ty Lan­dow­skiej w gru­pie 0P4B zor­ga­ni­zo­wa­ła  warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla rodzi­ców i ich dzie­ci. Celem warsz­ta­tów było wyko­na­nie jesien­ne­go lam­pio­nu. Czy­taj dalej

 Sty­pen­dia mar­szał­ka dla naj­zdol­niej­szych

Jak co roku wśród ogrom­nej licz­by uczniów Depar­ta­ment Edu­ka­cji i Spor­tu wyty­po­wał naj­lep­szych, któ­rzy otrzy­mu­ją Sty­pen­dium Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Pomor­skie­go w ramach pro­jek­tu „Pomor­ski pro­gram pomo­cy sty­pen­dial­nej- III edy­cja ”. Na rok 2018/2019 wyty­po­wa­no 400 sty­pen­dy­stów, z któ­rych 9 to ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Lecha Bąd­kow­skie­go w Luzi­nie. Są to: Czy­taj dalej

” Zbie­ram-poma­gam”

1Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, aby włą­czy­li się do akcji zbie­ra­nia pla­sti­ko­wych nakrę­tek oraz bate­rii. W tym roku szkol­nym  zbie­ra­my dla Huber­ci­ka Doma­rus. Czy­taj dalej

Jesien­ne waria­cje

davDnia 17.10.2019 r. roz­strzy­gnię­to Szkol­ny Kon­kurs Logo­pe­dycz­no-Pla­stycz­ny „Jesien­ne waria­cje”. Pomy­sło­daw­czy­nia­mi i orga­ni­za­tor­ka­mi były panie:  Wero­ni­ka Engel­brecht, Agniesz­ka Bużan, Kata­rzy­na Grecz­ko-Kem­pa oraz Beti­na Kał­duń­ska. Czy­taj dalej

Dzień Edu­ka­cji Naro­do­wej w SP nr 1

SONY DSCDzień Edu­ka­cji Naro­do­wej upa­mięt­nia rocz­ni­cę powsta­nia w XVIII w. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej. Potocz­nie dzień ten zwa­ny jest Dniem Nauczy­cie­la. Uro­czy­ste obcho­dy świę­ta pol­skiej oświa­ty w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie odby­ły się 11 paź­dzier­ni­ka br. Czy­taj dalej

Weso­łe nut­ki” z wizy­tą na poczcie

2Gru­pa OP4B w dniu 22.10.2019 r.  wraz z panią Nata­lią i panią Rena­tą uda­ły się do Urzę­du Pocz­to­we­go w Luzi­nie w ramach obcho­dzo­ne­go ostat­nio “Dnia Pocz­ty Pol­skiej”. Celem wyciecz­ki było zapo­zna­nie z insty­tu­cją pocz­ty i pra­cą listo­no­sza. Czy­taj dalej

O Kaszu­bach opo­wie­ści kil­ka

1Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Luzi­nie mie­li przy­jem­ność w mie­sią­cach wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku uczest­ni­czyć w pro­jek­cie kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­nym pt.” O Kaszu­bach Opo­wie­ści Kil­ka- Mło­dy Festi­wal Fol­ko­wy”, orga­ni­zo­wa­nym przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Luzi­nie. Czy­taj dalej

Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia

dav4 paź­dzier­ni­ka nasza szko­ła bra­ła udział w IX Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Do wyda­rze­nia zgło­si­ło się 5862 szkół z 33 kra­jów na całym świe­cie. Akcja ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób. Czy­taj dalej

Spo­tka­nie autor­skie

4Ucznio­wie klas 2 i 3 wraz z wycho­waw­ca­mi mie­li ogrom­ną przy­jem­ność uczest­ni­czyć w spo­tka­niu autor­skim z panią dok­tor Elż­bie­tą Zubrzyc­ką-zało­ży­ciel­ką Gdań­skie­go Wydaw­nic­twa Psy­cho­lo­gicz­ne­go oraz autor­ką 30 ksią­żek dla dzie­ci i 6 ksią­żek dla doro­słych. Czy­taj dalej

Festiwal folkowy-kliknij
Festiwal piosenki kaszubskiej
Rekrutacja 2019/20 kliknij foto
Gazetka
Klik foto
<< Lis 2019 >>
pwścpsn
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
220Dni 03Godzin 45Minut 00Sekund